מאגרי עבודות וסיכומים

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר https://spitball.co (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי חברת Reach Sh.p.k נושאת NIPT מספר M12305026V (להלן: "מפעילת האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

 • השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
 • התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

כללי

 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות המוכרים דרך האתר, הקונים דרך האתר וגולשים באתר (להלן: "המשתמש").
 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. הגלישה באתר או כל פעולה באתר אסורות על מי שאינו מסכים לכל תנאי השימוש במלואם ללא כל הסתייגות.
 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 • האתר הינו פלטפורמת תיווך בין מכירה וקנייה של עבודות אקדמיות, כאשר המשתמשים יכולים להעלות ולהציע למכירה דרך האתר עבודות אקדמיות בנושאים שונים ולאחר מכן המשתמשים השונים יכולים לרכוש את העבודות המוצעות למכירה דרך האתר.
 • יודגש כי האתר אינו צד לעסקאות אשר יעשו בין המוכרים לקונים באתר, האתר מהווה כלי פרסומי בלבד.

 

התכנים באתר

 • האתר כולל בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
 • התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
 • המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
 • מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לתוצאות כלשהן.
 • התכנים באתר מוצגים לידיעה בלבד וכל שימוש בתכנים באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד, הנהלת האתר לא תישא כל אחריות לגבי נכונות התכנים, שלמותם או דיוקם, או אחריות כלשהי לגבי תוצאות השימוש בהם. 


תנאי מוכרים

 • "מוכר" – הינו כל מי שנרשם לאתר ומעלה עבודה אקדמית לאתר לצורך פרסומה ומכירתה (להלן: "המוכר").
 • על מנת להציע עבודה אקדמית דרך האתר, על המוכר להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל, מס ת.ז./ח.פ. וכתובת אימייל לקבלת תשלום בפייפאל. בהזנת הפרטים המוכר מצהיר כי הפרטים נכונים ומלאים, ויישא במלוא האחריות במקרה של הזנת פרטים שגויים או חלקיים. 
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל מוכר משיקוליה, וללא פירוט הסיבות.
 • פרסום העבודה באתר כפוף לאישורה של מפעילת האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לאחר השלמת הפרטים ולאחר העלאת העבודה ע"י המוכר, מפעילת האתר תבדוק את העבודה אשר הועלתה ע"י המוכר (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי). טרם אישור פרסום העבודה, היא לא תפורסם באתר ולמוכר לא תהיה כל טענה בשל כך כלפי מפעילת האתר.
 • בהעלאת עבודה לאתר המוכר מצהיר כי זכויות היוצרים בעבודה הן שלו ושלו בלבד. מוכר שהעלה עבודה שהוכח מעל ספק סביר שזכויות היוצרים בה אינן שלו יפצה את מפעילת האתר בסך 1500 ש"ח עבור כל עבודה אשר יועברו תוך יום עסקים אחד מהעלאת העבודה, וכפל הסכום במידה והפיצוי לא יועבר במועד. מובהר כי סכום זה אינו כולל שיפוי מיידי בגין כל נזק או טרחה שייגרמו למפעילת האתר בשל העלאת העבודות. 
 • לאחר אישור העבודה ע"י מפעילת האתר, העבודה מפורסמת באתר. במידה והעבודה נמכרת חשבונו של המוכר באתר מזוכה ב50% מסכום המכירה, עבור 4 המכירות הראשונות (ככל שתהיינה). 
 • לאחר 4 מכירות הראשונות, זכויות היוצרים על העבודה עוברות במלואן למפעילת האתר לצמיתות, ללא אפשרות ביטול או החזרה, על כל המשתמע מכך. למען הסר ספק מובהר כי שימוש כלשהו שיעשה בעבודה, פרסומה במקומות אחרים וכיוצא באלה, לאחר העברת זכויות היוצרים למפעילת האתר, ללא אישור מפורש ובכתב לעשות כן מהווים הפרת זכויות יוצרים לכל דבר ועניין ויגררו תשלום פיצויים כקבוע בחוק, בנוסף לכל טרחה או נזק שייגרם בגין שימוש אסור כאמור. 
 • אחת לרבעון, במידה ובחשבון המוכר הצטבר סכום של מעל 250 ₪, הסכום שהצטבר בחשבון יועבר לכתובת הפייפאל המעודכנת באתר. אין אפשרות לביטולים או החזרים במקרה של הזנת כתובת פייפאל שגויה. מובהר כי אין אפשרות למשוך סכומים קטנים מ-250 ש"ח בכל מקרה, ללא יוצאים מן הכלל.
 • המוכר מצהיר כי הוא מודע לעובדה שחובת הדיווח לרשויות המס תחול עליו בלבד.
 • למפעילת האתר שמור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו עבודת ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • למפעילת האתר לא תהיה אחריות למצגים ו/או להנחות ו/או לאמיתות התכנים אשר מציג המוכר בעבודתו ו/או בפרסום עבודתו.


תנאי קונים

 • "קונה" – הינו כל מי שרוכש פריט המפורסם באתר (להלן: "הקונה").
 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • בעת הרכישה על הקונה להזין פרטים כגון: כתובת דוא"ל ומספר כרטיס אשראי או פרטי פייפאל.
  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י פייפאל ו/או חברת האשראי.
 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
 • על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מפייפאל או כרטיס אשראי.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית ובכל עת כפי שיראה לה.
 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
  לאחר אישור העסקה קישור/ים לפריט/ים אשר נרכש/ו יישלחו לכתובת המייל שהזין הקונה. באחריותו הבלעדית של הקונה להזין כתובת נכונה ותקינה. הקונה מצהיר כי ידוע לו שהפריטים לא יתקבלו ולא יינתן החזר במקרה של הזנת כתובת מייל שגויה, לא תקינה, מלאה וכיוצא באלה. הקונה מצהיר כי הוא בקיא בהפעלת דואר אלקטרוני ובהורדת קבצים מקישורים. 
 • הקונה מתחייב להוריד את הקבצים מהקישורים שקיבל במהלך 24 השעות הסמוכות לרכישה ולתייק אותם בצורה שיקל לו לאתרם. הקונה מצהיר שידוע לו שהנהלת האתר אינה מתחייבת שהקישורים שהתקבלו במייל יעבדו מעל 24 שעות, ומתחייב שלא לבקש מהנהלת האתר שליחה חוזרת של הפריטים שנרכשו. הקונה מצהיר כי ידוע לו שאי הורדה של הפריטים בתוך 24 שעות מהרכישה מהווה ויתור על הפריטים ומוותר על כל טענה כלפי הנהלת האתר.
 • רכישת הפריטים באתר היא לצורך לימוד עצמי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר בפריטים ואין להעבירם לאחר. עשיית שימוש אחר בעבודות מלבד לימוד עצמי, או העברתן לאחר, מהוות הפרה יסודית של תנאי השימוש ומבטלת כל התחייבות של מפעילת האתר, לרבות התחייבות לסודיות ופרטיות המשתמש.
 • הקונה מצהיר כי הוא מבין שמפעילת האתר אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לטיב העבודה (עבודה, לרבות כל פריט שנמכר באתר) ו/או שלמותה ו/או איכות העבודה ו/או תכני העבודה מוצעת ע"י המוכרים באתר, ולמפעילת האתר אין כל אחריות לגבי התכנים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקונה מצהיר כי ידוע לו שמפעילת האתר אינה אחראית לטיב העבודה, שלמותה, איכותה, תכניה, או כל היבט אחר שקשור לעבודה.
 • הקונה מצהיר כי ידוע לו שמפעילת האתר אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב שעבודות (לרבות כל פריט) דומות או זהות או גרסאות דומות או שונות של אותה עבודה לא יופיעו במקומות אחרים ברשת במחירים שונים או אפילו בגישה חופשית.
 • הקונה מצהיר כי הוא מבין היטב כי למפעילת האתר אין כל אחריות לגבי העבודות (לרבות כל הפריטים) הנמכרות באתר, וכי אין ברשותה מידע נוסף לגבי העבודות מעבר למידע המופיע בדף העבודה באתר. לפיכך, הקונה מתחייב שלא לפנות למפעילת האתר בשאלות ובקשות הקשורות לעבודה שרכש. פנייה כאמור מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש ותחוייב בדמי טיפול בסך 213.9 ש"ח אשר ישולמו תוך 24 שעות ממועד הפנייה האסורה, וכפל הסכום במידה והסכום לא ישולם במועד. מובהר כי דמי הטיפול ישולמו עבור עצם הפנייה, כאשר ידוע לקונה כי לא יקבל כל מידע נוסף לגבי העבודה.
 • הקונה מצהיר כי הוא מבין שלאחר הרכישה לא ניתן לבטל את העסקה, שכן המוצר הנמכר הינו בגדר "מידע", בכפוף לכל דין.
 • הקונה מצהיר כי באחריותו המלאה והבלעדית לבדוק היטב את הפריטים המוצעים לרכישה, את מחירם, את הנושא, מספר המילים והעמודים (אם רלוונטי), התיאור וכל נתון אחר בנוגע בנוגע לפריט.
 • הקונה מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי לאחר הרכישה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי חלקי או מלא, ומתחייב שלא לבקש החזר חלקי או מלא בכל נסיבות ככל שתיווצרנה. הקונה מצהיר כי הוא מבין שעצם הצגת הבקשה להחזר חלקי או מלא, מכל סיבה שהיא, מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר. במקרה של בקשה להחזר כספי חלקי או מלא או ביטול עסקה או החלפת עבודה וכיוצא באלה, מכל סיבה שהיא ללא יוצאים מן הכלל, הקונה מתחייב לפצות את מפעילת האתר עבור עצם הצגת הבקשה האסורה בסך 614.1 ש"ח אשר ישולמו תוך 24 שעות מהצגת הבקשה האסורה, וכפל הסכום במקרה שהסכום לא ישולם במועד, כאשר לקונה ידוע שהפיצוי הוא בגין עצם הפרת תנאי השימוש, וכי לא יתקבל החזר כלשהו/החלפת עבודה וכיוצא באלה.
 • כמו כן הקונה מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי עבודה (לרבות כל פריט) יכולה להימכר לרוכשים שונים והוא אינו רוכש אותה באופן בלעדי, על כן, כל ההשלכות הנובעות ו/או יכולות לנבוע מעובדה זו הינן באחריותו של הקונה בלבד. הקונה מתחייב שלא לבקש ממפעילת האתר להסיר את העבודה מהאתר, ומגבה התחייבות זו בהתחייבות לשלם פיצוי בסך 213.9 במקרה של הצגת בקשה להסיר את העבודה מהאתר, וכפל הסכום במקרה שהפיצוי לא ישולם עד 24 שעות מהצגת הבקשה, כאשר ידוע לקונה כי הפיצוי הוא בגין עצם הצגת הבקשה, וכי הבקשה לא תשפיע על השיקולים של מפעילת האתר באשר להמשך פרסום העבודה.
 • הקונה מתחייב לזכור כי ביצע את העסקה ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו בלבד לזכור כי ביצע את העסקה. הקונה מתחייב שלא לבצע ביטול או הכחשה של העסקה וכיוצא באלה, מלאים או חלקיים, מול חברת האשראי או מול פייפאל, או מול כל גורם שבאפשרותו לעכב או למנוע או לשנות את העסקה. במקרה של ביטול או הכחשת עסקה או פעולות דומות (להלן: הביטול), מכל סיבה באשר היא ללא יוצאים מן הכלל כולל טעות אנוש, הקונה מתחייב לפצות את מפעילת האתר בסך 18,000 ש"ח עבור עצם ניסיון הביטול, וכפל הסכום במידה והסכום לא יועבר למפעילת האתר תוך יום עסקים אחד מניסיון ביצוע הביטול (להלן: הפצוי). מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם ניסיון הביטול וישולם בכל מקרה אפילו אם ניסיון הביטול לא הצליח, לא הושלם, או שהקונה חזר בו מהניסיון לפני שהושלם. מובהר כי הפיצוי הוא בגין עצם ניסיון הביטול ולא כולל נזקים וטרחה שייגרמו בגין הביטול ו/או ניסיון הביטול.


הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שלא יהיה, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראי ולא תהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
 • מפעילת האתר לא תהיה אחראית להתקשרות המשתמש עם מפרסמים ו/או מוכרים באתר.
 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
 • מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • מפעילת האתר בודקת באופן סביר את התכנים שהיא מעלה לאתר, יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.
 • בעת העלאת מידע ועבודות לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.


קניין רוחני באתר

 • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
 • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 • כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתן למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בהם בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

 

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר

 • מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
 • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
 • אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 • מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
  אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 • מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 • הפסקת שימוש ושיפוי
  מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי מחיקת משתמש, חסימת מספר IP או כל דרך שתמצא לנכון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.


המחאת זכויות וחובות

 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.


תנאים נוספים

 • תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


שירות לקוחות ויצירת קשר

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הנכם מוזמנים לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני support@spitball.co. מובהר כי אין לפנות בשום דרך לצורך הצעות שיווקיות לרבות הגשת מועמדות לעבודה.

דילוג לתוכן