מאגרי עבודות וסיכומים

אימוץ לראשונה של תקני חשבונאות הבינלאומיים IFRS ע"י קבוצת ברן בע"מ

#7352
שם הקובץ:
ממן-16-חשבונאות-למנהלים.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה
MBA מינהל עסקים

חשבונאות למנהלים (13002)
ממ"ן 16

אימוץ לראשונה של תקני חשבונאות הבינלאומיים IFRS ע"י קבוצת ברן בע"מ

מגיש:

המנחה:

תוכן עניינים

מבוא 3
מטרות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 3
תקן מס' 1: אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים 4
ישום תקן מס' 1 על ידי קבוצת ברן בע"מ 4
לסיכום 6
מקורות 6

מבוא

בנובמבר 2005, החליטה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות כי הדוחות הכספיים של חברות, אשר ניירות הערך שלהן רשומים, או מצויים בתהליך רישום למסחר בבורסה לניירות ערך (או שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על פי תשקיף כל עוד הם מצויים בידי הציבור) ייערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים החל בתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008 לכל המאוחר. לשינוי זה השלכות גם על הישות המדווחת, וגם על המשתמשים במידע. להלן אנתח את השפעת האימוץ לראשונה של תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) על הדוחות הכספיים של קבוצת ברן בע"מ הרשומה למסחר בבורסה בתל-אביב.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?