מאגרי עבודות וסיכומים

בנקאות מקוונת: עמדות הציבור כלפי שירותים בנקאיים מקוונים. פרוייקט גמר במימון ובנקאות כולל שאלונים וניתוחים סטטיסטיים

#6916
שם הקובץ:
פרוייקט-בנקאות-מקוונת.docx

להורדת הפריט

פרויקט בהתמחות במימון ובנקאות

בנושא:

בנקאות מקוונת – עמדות הציבור כלפי שירותים בנקאיים מקוונים

מגישים:

המנחה:

 

תקציר

בנקאות מקוונת חשובה מאד לעולם העסקים כיוון שהיא היא תורמת ליעילות המערכת הבנקאית וחוסכת משאבים עבור הבנק ועבור הלקוחות גם יחד. עם זאת, לעתים ישנן עמדות שליליות בקרב הלקוחות לגבי הבנקאות המקוונת, כתוצאה מתפיסה נמוכה לגבי הבטיחות בשירותים המקוונים, הנוחות שלהם, עלותם, והיקפם.
מטרת עבודה זו היא לבדוק את הקשר בין העמדות כלפי השירותים המקוונים לבין שיעור האימוץ של השירותים המקוונים על ידי הלקוחות, תוך השוואה לערוצי השירות האחרים של הבנק.
על סמך סקירת הספרות, השערות המחקר היו כי יימצא קשר חיובי בין רמת המודעות למידת השימוש בשירותי בנקאות מקוונים, כי יימצא קשר חיובי בין העמדות ביחס לבנקאות המקוונת לבין השימוש בשירותים מקוונים, וכי כי יימצא קשר שלילי בין העמדות ביחס לערוצים האחרים לקבלת שירות (שירות פנים מול פנים, שירות בטלפון וכד') לבין רמת השימוש בשירותים המקוונים.
לצורך בדיקת ההשערות נעשה שימוש בסקר שהועבר בין 72 נבדקים. תוצאות הסקר הראו כי בניגוד לצפוי לא נמצא קשר בין רמת המודעות למידת השימוש בשירותי בנקאות מקוונים, ובין העמדות ביחס לערוצים האחרים לקבלת שירות לבין רמת השימוש בשירותים המקוונים. עם זאת, כצפוי נמצא קשר חיובי בין העמדות ביחס לבנקאות המקוונת לבין השימוש בשירותים מקוונים.
אחד ההסברים לממצאים אלה הוא כי בניגוד למדינות אחרות כגון ארה"ב, בהן התבצעו המחקרים הקודמים, בישראל רמתם של השירותים המקוונים עדיין אינה מדביקה את רמת השירות בערוצים האחרים, ולכן על אף המודעות לשירותים המקוונים לא נוצרת העדפה לשירותים אלה. ההשלכות הן כי על המערכת הבנקאית לבחון את האפשרות לשפר את הנגישות של השירותים המקוונים.

תוכן עניינים

תקציר 2
1. מבוא 4
2. סקירת ספרות 5
2.1. בנקאות מקוונת 5
2.1.1. בנקאות אלקטרונית ובנקאות מקוונת 5
2.1.2. הבנקאות המקוונת בישראל 6
2.2. עמדות כלפי בנקאות מקוונת 8
2.3. אימוץ של בנקאות מקוונת 9
2.4. הקשר בין עמדות ומודעות לבין השימוש בשירותי בנקאות מקוונת 11
2.5. סיכום 12
2.6. השערות המחקר 13
3. שיטת המחקר 14
3.1. תיאור המדגם 14
3.2. כלי המחקר 15
3.3. הליך המחקר ועיבוד הנתונים 15
4. ממצאים 17
4.1. סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 17
4.2. בדיקת השערות 17
5. דיון ומסקנות 19
6. ביבליוגרפיה 22
נספח א' – השאלון 24
נספח ב' – פלט SPSS 29

רשימת טבלאות

טבלה 1: התפלגות ההכנסה במדגם 14
טבלה 2: התפלגות ההשכלה במדגם 14
טבלה 3: סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 17

1. מבוא

בנקאות מקוונת חשובה מאד לעולם העסקים, מכמה סיבות. ראשית, היא תורמת ליעילות המערכת הבנקאית וכך תורמת להקצאה יעילה יותר של משאבים. שנית, היא תורמת לנגישות המערכת הבנקאית, ומאפשרת ללקוחות לקבל מידע ולבצע פעולות בצורה נוחה וחסכונית יותר.
עם זאת, במקרה ועמדות הציבור כלפי הבנקאות המקוונת שליליות, ניתן יהיה לצפות לשיעורי אימוץ נמוכים של הבנקאות המקוונת, הן מצד הבנקים והן מצד הלקוחות. כתוצאה מכך, תיפגע יכולתה של הבנקאות המקוונת לתרום להקצאה יעילה של המשאבים ולרווחת לקוחות הבנקים.
מטרת מחקר זה היא לזהות את עמדות הציבור כלפי הבנקאות המקוונת, ביחס לערוצי הבנקאות האחרים, ולבדוק כיצד עמדות אלה משפיעות על שיעור אימוץ השירותים המקוונים על ידי הלקוחות. המחקר יסייע לזהות את עמדות הציבור כלפי הבנקאות המקוונת, ואת הגורמים המשפיעים עליה, וכך עשוי לתרום להבנת העדפות הצרכנים, ולאימוץ השירותים המקוונים על ידי הלקוחות.
המחקר מתבסס על שאלונים שהועברו בקרב 72 נבדקים בעלי רמות שונות של אימוץ של השירותים המקוונים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות

עבודה סמינריונית

עיצוב תפקיד, אקלים צוות והעצמת עובדים בארגוני שירות | תוכן עניינים | פרק 1 - רקע תיאורטי...................................  …

לפרטים נוספים

תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר כמנבאים מחויבות ארגונית

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

המרכז ללימודים אקדמיים | התמחות משאבי אנוש | פרויקט בנושא: | תמיכה ארגונית נתפסת ושביעות רצון מהשכר …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?