מאגרי עבודות וסיכומים

הגירת יהודי מזרח אירופה לארץ ישראל ולארה"ב: סוגיית יעד ההגירה – ישראל או ארה"ב

#1997

האוניברסיטה הפתוחה

הגירת יהודי מזרח אירופה לארץ ישראל ולארה"ב: סוגיית יעד ההגירה – ישראל או ארה"ב

על פרשת דרכים: יהודי רוסיה מול אתגרי העת החדשה 10938

תוכן עניינים
מבוא 2
יהודי רוסיה במאה ה-19 4
אנטישמיות והחיים בתחום המושב 4
מאורעות שנת 1881 5
הגורם הכלכלי והלאומי 6
הפוגרומים וההגירה לארץ ישראל 8
ארץ ישראל כיעד הגירה ליהודי רוסיה 10
ביקורת נגד הממסד הרבני ותחילת הלאומיות היהודית כרקע לעלייה 10
דור התחייה ותרומתו ללאומיות היהודית ולעלייה ולארץ ישראל 13
התנאים בארץ ישראל תחת השלטון העותומאני 18
ההגירה היהודית מרוסיה לארצות הברית 23
סיבות ומניעים להגירת היהודית לארצות הברית 23
היחס של הקהילה היהודית בארצות הברית 25
סיכום ומסקנות 28
מקורות 30

מבוא
בארצות הברית מצוי המרכז היהודי הגדול ביותר, למעט מדינת ישראל. יהדות ארצות הברית היא הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם לאחר יהדות ישראל, המגוונת ומחולקת בין זרמים שונים של היהדות. מרבית מן היהודים בארצות הברית הינם צאצאי מהגרים שהגיעו ממדינות אירופה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 בשל הענקת שוויון זכויות מלא ליהודים.
ההיסטוריון גור אלרואי מציין כי "בשנים 1924-1870 יציאתם לדרך של מאות אלפי גברים, נשים וטף, ממזרח אירופה ובעיקר רוסיה, שינתה שינוי קיצוני וללא הכר את פני העם היהודי בעת החדשה ומבחינות רבות השלכותיה ניכרות עד עצם היום הזה. הייתה זו יציאת מצרים בגרסה מודרנית של עם שביקש להשתחרר מהשעבוד הכלכלי ומהרדיפות שהיו מנת חלקו בארץ מוצאו וליצור חיים חדשים בארצות קולטות הגירה שמעבר לאוקיינוס. תקופה זו מכונה בהיסטוריוגרפיה 'תקופת ההגירה הגדולה" .
ניכר כי האינטנסיביות של ההגירה היהודית הייתה גבוהה במיוחד וגם מאפייניה הגיאוגרפיים קושרים אותה לעתים לסיבות ייחודיות- כגון חששות מפני רדיפות ולחצים פוליטיים אחרים. תופעה זו הייתה בעלת השפעה יוצאת דופן על אופייה ומאפייניה של היהודים והיהדות. נושא זה הינו רב חשיבות לטעמי ומעלה את הצורך לבחון את הסיבות מדוע בחרו רבים יהודי רוסיה דווקא לארצות הברית ולא לארץ ישראל, וזהו מקור העניין שלי בעבודה זאת.
ארץ ישראל הייתה ארץ האבות אליה ייחלו להגיע יהודים במשך שנים רבות. היא גם הייתה קרובה יותר מארה"ב, והמסע אליה היה זול יותר. אפילו בנושא ההזדמנויות הכלכליות היה לא"י מה להציע ליהודי האימפריה הרוסית, יחסית למצבם בבית. לפיכך, עבודה זו תבחן מדוע היהודים בחרו להגיע לארץ הזהב – ארצות הברית ולא לארץ ישראל – ארץ הקודש, ומה היו השיקולים של היהודים בבחירת יעד ההגירה שלהם?
ההגירה של היהודים לרצות הברית היא תוצאה של משוויון הזכויות שהוענק ליהודים. היהודים השתלבו היטב בחברה האמריקנית בשל עיקרון הפרדת הדת והמדינה, שהובילה למדיניות סבלנית וסובלנית כלפי המיעוטים ובכללם היהודים. גורם נוסף נעוץ בלאומיות האמריקנית שהיא פונקציה של שותפות אזרחית וקבלת החוקה של מדינת מהגרים שלא מבוססת על מוצא אתני משותף. כאשר, כל אדם מקבוצה דתית כלשהי יכול להיות אמריקני בזהותו.
בנוסף, ארצות הברית היא מדינת הגירה שתושביה מורכבים מלאומים אתניים שונים, ולפיכך היהודים לא בולטים בנוף האמריקני כדבר חריג, אלא מהווים קבוצה אתנית נוספת. כמו כן, התרומתשל היהודים לחיים בארצות הברית במגוון תחומי החיים הביאה להערכה רבה מצד המדינה והממשל.
בפרק הראשון אבחן את מצבם של יהודי רוסיה במאה ה-19, אותו מצב שהביא רבים מהם להגר מתחומי האימפריה הצארית אל העולם הרחב. בפרק השני אבחן את גורמי המשיכה אל ארץ ישראל – מדוע עולים בחרו דווקא להגיע אל ארץ הקודש ולקבוע בה את מושבם וחייהם, ואילו הפרק השלישי יבחן מדוע בחרו להגיע עולים רבים אל חופיה של ארצות הברית במטרה להשתקע בארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות.
עבודה זו מתבססת על הגישה העיונית, כאשר היא תכלול מקורות ממאמרים, ונתונים במטרה להרחיב את מאגר המידע בדבר הסוגיה הנחקרת, להסביר ולתאר אותה. תהליך המחקר יעסוק בניתוח תוכן של החומרים הרלוונטיים, זאת בהתייחס לסוגיות שמעלה הסוגיה הנחקרת. הסיכום יכלול את מסקנות המבוא, ועיקרי הממצאים והמסקנות שיוסקו מהפרקים והדיון בהם.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת היחסים של עיראק עם בריטניה על יציבות המשטר בעיראק

מטלה

השפעת היחסים של עיראק עם בריטניה על יציבות המשטר בעיראק עד מהפכת הקצינים החופשיים | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

עבודה מסכמת בקורס גלובליזציה והגירה

עבודה מסכמת

מטלת סיכום הקורס (משקל מהציון: 80%) | מטרת התרגיל: להשתמש בגישות השונות שנלמדו בקורס כדי לבחון את …

לפרטים נוספים

ראשית הקמת הטלוויזיה הישראלית ע"י כנסת ישראל / אורן פרסיקו

סיכום מאמר

סיכום של המאמר "מדוע החליטה כנסת ישראל להקים את הטלוויזיה הישראלית" מאת אורן פרסיקו. | ראשית הקמת …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 13 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 5-4 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידות 3-2 …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת (בערבית)

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: 10432האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת | חומר הלימוד למטלה: יחידה 1 …

לפרטים נוספים