מאגרי עבודות וסיכומים

היבטים מוסריים של שימוש במידע פנים

#7362
שם הקובץ:
שימוש-במידע-פנים-היבטים-מוסריים.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית בקורס:
מוסר ועסקים

בנושא:

שימוש במידע פנים – היבטים מוסריים

[שם הסטודנט]
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. השימוש במידע פנים 4
2.1. רקע 4
2.2. הגדרה 4
2.3. הבעייתיות בשימוש במידע פנים 6
2.4. המצב המשפטי 9
3. ניתוח אתי של שימוש במידע פנים 11
3.1. טיפולוגיה של בעיות מוסריות 11
3.2. עקרון התועלתנות במוסר 13
3.3. חובות וזכויות 14
3.4. הצדק כהוגנות על פי רולס 16
3.5. הסגולות הטובות 16
3.6. רלטיביזם מוסרי 18
4. דיון 19
5. רשימת מקורות 23

1. מבוא

נושא השימוש במידע פנים הוא סוגיה מרתקת המעמתת נושאים כגון חובת הגילוי מול פרטיות, הגינות מול רווח אישי, ויעילות השוק מול חופש המידע. תילי תילים של מאמרים נכתבו על האספקטים המשפטיים של הסוגיה, ולדעתי יש לכך שתי סיבות:
הראשונה, למרות הקונצנסוז הקיים לגבי הבעייתיות שבשימוש במידע פנים, אין הכרעה סופית לגבי השאלה האם כדאי או נכון לאסור שימוש כזה. הסיבה השנייה היא, שיסוד האיסור מתבסס על כוונה ולא על התנהגות, כלומר לא הקניה או המכירה עצמן אסורות, אלא השימוש במידע הקיים בידי איש הפנים. למרות קיומן של דוקטרינות משפטיות רבות, לא ניתן לחדור לתוככי נפשו ולדעת האם הקניה או המכירה התבצעו על סמך אותו מידע פנים או בתום לב. לכן ניתן לומר, שכל הדיון המשפטי המתנהל בנוגע לסוגיה זו, אינו אלא הד לדיון המוסרי שהיה אמור להתנהל בלבו של איש הפנים, טרם הקניה או המכירה השנויות במחלוקת.
בעבודה זו אנסה לגעת בדיון המוסרי עצמו, ולא בהד המשפטי שסובב אותו, אם כי כמובן אשתמש בהבחנות חשובות שנעשו בהקשרים משפטיים. שאלת המחקר היא, אם כן, האם שימוש במידע פנים הוא מוסרי? שאלה זו ניתנת לפירוט באמצעות שאלות משנה, שיבחנו בעבודה: באילו מקרים שימוש במידע פנים הוא מוסרי ובאילו לא? על פי אילו גישות מוסריות שימוש במידע פנים הוא מוסרי ועל פי אילו לא? כמו כן, ישנה השאלה הנגדית, שהיא למעשה אותה שאלה רק מכיוון החברה ולא מכיוון הפרט, והיא: באיזו מידה מוסרי למנוע מאנשי הפנים שימוש במידע שבידם? האם מוסרי לכפות על מנהלים לא לנצל מידע פנימי כאשר הוא מצוי מתחת לידם? האם מוסרי להעניש מנהל שמכר מניות בחברה כאשר הוא ידע כי לכשיתפרסמו דוחותיה ערך המניות ירד? שאלות אלה הן אחד האספקטים של שאלת המחקר ולכן גם הן תיבחנה בעבודה.
לשם ניתוח אתי של השימוש במידע פנים, יש להבין תחילה מה היא הבעייתיות בשימוש כזה, מי עשוי לפגוע, ומי הם השחקנים שעשויים להיפגע מהשימוש במידע פנים. משום כך העבודה תפתח בהצגת נושא השימוש במידע פנים, ולאחריו תנותח מידת המוסריות של השימוש במידע פנים על פי גישות שונות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?