מאגרי עבודות וסיכומים

הסתגלות חברתית ולימודית של תלמידים לקויי למידה במעבר לכיתת לקויי למידה. עבודה סמינריונית מחקרית כולל שאלונים

#6780
שם הקובץ:
הסתגלות-חברתית-ולימודית.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם הפקולטה/מסלול]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

הסתגלות חברתית ולימודית של תלמידים לקויי למידה במעבר לכיתת לקויי למידה

מגישות: [שם+ ת.ז.]
[שם+ ת.ז.]
המרצה: [שם המרצה]
תאריך:

 

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1. הפרדה לעומת שילוב לקויי למידה בכיתות הלימוד 4
2.2. הסתגלות 7
2.3. הקשר בין שילוב לקויי למידה בכיתות הלימוד לבין הסתגלותם 10
2.4. השערות המחקר 14
3. שיטת המחקר 15
3.1. תיאור המדגם 15
3.2. כלים 16
3.3. הליך המחקר ועיבוד הנתונים 16
4. ממצאים 18
4.1. סטטיסטיקה תיאורית 18
4.2. בדיקת השערות 19
5. דיון ומסקנות 21
5.1. דיון בממצאים 21
5.2. סיכום ומסקנות 23
5.3. מגבלות המחקר 23
5.4. המלצות למחקר עתידי 24
6. ביבליוגרפיה 25
נספח 1 – השאלון 28
נספח 2 – ניתוחים סטטיסטיים 39

1. מבוא

נושאו של מחקר זה הוא הקשר שבין סוג הכיתה בה לומדים תלמידים הסובלים מלקויות למידה לתפקודם, במימד הרגשי-חברתי ובמימד הקוגניטיבי-לימודי. בחינת מימדים אלה של תפקוד של התלמידים, כלתלות בסוג הכיתה הלימודית, כיתה רגילה או כיתת לקויי למידה, מכוונת לבדוק איזו גישה חינוכית מתאימה יותר לתלמידים הסובלים מלקויות למידה.
לשאלה זו חשיבות רבה כיום, כאשר אנו נמצאים קו התפר בין שתי גישות חינוכיות: האחת קוראת להפרדה של תלמידים הסובלים מלקויות למידה לכיתות ייעודיות בכדי לספק להם סביבת למידה מתאימה, ואילו השנייה קוראת לשילובם של אלו בתוך האוכלוסייה הכללית. תוכנית זאת יוצאת מתוך נקודת הנחה כי ההפרדה של תלמידים לקויי למידה משאר התלמידים פוגעת בזכויותיהם ומצמידה להם סטיגמה (כל-טוב, 1999).
לכן מחקר זה מכוון לבדוק: (א) איזה שינוי יחול בתפקודם הרגשי והחברתי של תלמידים הסובלים מלקויות למידה לאחר המעבר מכיתה משולבת לכיתה ייעודית לתלמידים הסובלים מלקויות למידה. (ב) איזה שינוי יחול בתפקודם הקוגניטיבי והלימודי של תלמידים הסובלים מלקויות למידה לאחר המעבר מכיתה משולבת לכיתה ייעודית לתלמידים הסובלים מלקויות ו(ג) מה הקשר בין השינוי שחל בתפקודם של תלמידים הסובלים מלקויות למידה משך הזמן שעבר מאז עברו לכיתה הייעודית.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?