מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר בין תגמול מנהלים בכירים לבין ביצועי החברה

#7278
שם הקובץ:
הקשר-בין-אסטרטגיית-תגמול-המנהלים-לביצועי-החברה.docx

להורדת הפריט

[מוסד אקדמי]

סמינריון בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

הקשר בין תגמול מנהלים בכירים לביצועי החברה

מגיש:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. אסטרטגיית תגמול המנהלים 5
2.1. חוזים מוכווני התנהגות 7
2.2. חוזים מוכווני ביצועים 9
2.3. אסטרטגיית תגמול כוללת 11
3. ביצועי החברה 13
4. הקשר בין אסטרטגיית תגמול המנהלים לביצועים 14
4.1. הסברים תיאורטיים 14
4.2. ממצאי מחקרים 17
5. דיון וסיכום 22
6. מקורות 24

טבלה מס' 1: אחוז שכר מהנהל מהכנסות החברה לפי תקופה 5
טבלה מס' 2: התאמת אסטרטגיית השכר לאסטרטגיה העסקית 12
טבלה מס' 3: הקשר בין שכר המנהלים הבכירים לבין התשואה על הנכסים בארגון 20

1. מבוא

תגמול המנהלים הבכירים מרכז תשומת לב של כלכלנים זה זמן רב. באופן לא מפתיע, העניין האקדמי בתחום עולה עם עליית השכר עצמו. אחד מהתחומים החקרים הוא כיצד שכר המנהלים הבכירים יכול למתן את בעיות הנציג בחברות ציבוריות. על מנת להבין את תחום תגמול המנהלים יש להכיר בכך שעיצוב הסדרי התגמול עצמו הוא חלק מבעיית הנציג (Bebchuk & Fried, 2003).
על פי רוב הציבור תופס את תגמול המנהלים באופן שלילי כיוון ששכרם עולה באופן עקבי, אפילו תוך כדי שפל כלכלי ולמרות ביצועים גרועים של החברה שהם מנהלים. משקיעים רבים חשים כי חבילות התגמול של המנהלים אינן מוצדקות ולא קשורות לביצועי החברה. רבים מסכימים על תגמול המנהלים להיות מתואם עם האינטרסים של בעלי העניין ולשקף אינטרסים אלה (Gregoriou, 2006).
תגמול מנהלים הוא מנגנון ניהולי שמטרתו ליצור מכנה משותף בין האינטרסים של המנהלים לבין האינטרסים של הבעלים באמצעות שכר, מענקים ותמריצים לטווח ארוך, כגון אופציות למניות (היט ואח', 2005).
עולה מהגדרה זו שמטרת תגמול המנהלים, ככל החלטה אסטרטגית אחרת ברמת החברה, היא להשיא את עושר הבעלים. אך כפי שאומר Gregoriou (2006), הייחוד של תגמול המנהלים הבכירים לעומת החלטות אסטרטגיות אחרות הוא שהמנהלים הוא שההחלטה על תכניות התגמול גם משפיעה עליהם אישית וגם מעוצבת במידה רבה על ידיהם (מאושרת, עקרונית, על ידי הדירקטוריון, אך בפועל השפעת המנהל בעיצובן גבוהה).
מטרת עבודה זו היא לבחון כיצד משפיעה אסטרטגיית תגמול המנהלים הבכירים על ביצועי החברה. בחינת שאלה זו מורכבת, כיוון שהקשר בין תגמול המנהלים לבין ביצועי החברה הוא דו כיווני: אסטרטגיית תגמול נכונה, המתאימה לאסטרטגיה העסקית של החברה, עשויה לתרום לביצועי המנהל וכך לתרום לביצועי החברה. מצד שני, כיוון שחלק משכר המנהלים תלוי בריווחי החברה, התגמול גם מושפע מביצועי החברה ולא רק משפיע עליה (נוי ואח', 2008).
לפיכך, את השפעת התגמול על הביצועים יש לבחון באופן דיאכרוני: הקשר בין התגמול לבין הביצועים בתקופה מאוחרת יותר, ואילו את השפעת הביצועים על התגמול יש לבחון באופן סינכרוני: קשר בין התגמול לבין הביצועים באותה תקופה, המתמשך לאורך זמן.
לשיטת התגמול נודעת חשיבות רבה הן לעידוד ביצועי העובד והן להתאמתם לאסטרטגיה העסקית הכללית של החברה (נוי ואח', 2008). כיוון שלהחלטות המנכ"ל ולפעולותיו השפעה מכרעת על ביצועי החברה (Basu et al., 2003), הבנת הקשר בין שיטת תגמול המנהלים לבין ביצועי החברה עשויה להועיל רבות למקבלי החלטות הן בקביעה ועיצוב של חבילות שכר אלה, והן לגבי השקעה בחברה.
כיוון שתגמול התלוי בביצועים מעלה את מוטיבציית העובדים לביצועים טובים יותר (נוי ואח', 2008), נשער כי השפעת תגמול המנהלים על ביצועי החברה בתקופה העוקבת תהיה חיובית. בשל המטרה האסטרטגית של תגמול המנהלים – להתאים בין האינטרסים של המנהל לאיטרסים של בעלי העניין (היט ואח', 2005), נשער כי הקשר בין ביצועי החברה לבין התגמול באותה תקופה יהיה חיובי.
בכדי לענות על שאלת המחקר: מה הוא הקשר בין אסטרטגיית תגמול המנהלים לביצועי החברה, אסקור מחקרים שנעשו בתחום ובחנו את הקשר הדו-כיווני בין משתנים אלו. ראשית אתייחס לאסטרטגיית תגמול המנהלים. אתאר את סוגי התגמול השונים ואעמוד על חשיבות השילוב בין מרכיבים שונים של התגמול, וכן על ההתאמה בין חבילת התגמולים לאסטרטגיית החברה. לאחר מכן אגדיר את ביצועי החברה ואעמוד על דרכי מדידתם השונות בין החוקרים השונים. לבסוף אדון בקשר בין אסטרטגיית תגמול המנהלים לבין ביצועי החברה: תחילה אציג גישות תיאורטיות ולאחר מכן ממצאי מחקרים אמפיריים שנערכו. לבסוף אוכל לענות על שאלת המחקר: מה הוא הקשר בין אסטרגטיית תגמול המנהלים לביצועי החברה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?