מאגרי עבודות וסיכומים

הקשר שבין מגזר התלמיד לבין תחושת השייכות לבית הספר והיעדרות מבית הספר בקרב נוער בסיכון לנשירה: תפקידה של סמכות המורה

#7134
שם הקובץ:
נשירה.docx

להורדת הפריט

הקשר שבין מגזר התלמיד לבין תחושת השייכות לבית הספר והיעדרות מבית הספר בקרב נוער בסיכון לנשירה: תפקידה של סמכות המורה

תקציר

יכולתו של תלמיד לסיים את חוק לימודיו נתפסת כאחד המנבאים החשובים להשתלבות חברתית, להצלחה מקצועית ואף לניידות חברתית. תלמידים שנושרים ממערכת החינוך נמצאים בסיכון גבוה יותר לאבטלה וצפויים להרוויח פחות בהיכנסם לשוק העבודה.
תופעת הנשירה, הגלויה והסמויה, מבתי הספר הולכת ומחמירה עם השנים והופכת לאחת הבעיות החינוכיות המרכזיות בחברה המערבית.
לפיכך, מטרת מחקר זה להתחקות אחר הגורמים לנשירה מבתי הספר, ובפרט, מטרת המחקר לבדוק האם סמכות המורה מהווה גורם מתווך בקשר שבין המגזר( יהודי אל מול ערבי) לשיעור הנשירה. המחקר בודק את הקשר שבין המגזר, סמכות המורה, ימי ההיעדרות מבית הספר ותחושת השייכות של התלמיד, ב-15 בתי ספר בפיקוח משרד התמ"ת.
המחקר מתבסס על שאלונים בדיווח עצמי שמילאו 1433 תלמידים במסגרת פרויקט מחקרי רחב למניעת נשירה, שנערך במימון שבע המדינות של האיחוד האירופי (European Union 7th Framework).
תוצאות המחקר הראו כי אין קשר ישיר בין המגזר לבין תחושת השייכות והנשירה. עם זאת, המגזר נמצא כקשור לסמכות המורה כך שמורים במגזר הערבי נוטים להשתמש בענישה יותר ממורים במגזר היהודי. כמו כן נמצא שסמכות המורה קשורה באופן חיובי לתחושת השייכות של התלמיד. מניתוח האינטראקציה בין המגזר לסמכות המורה עולה כי קיים קשר בין המגזר לבין תחושת השייכות רק כאשר הנטייה לשימוש בענישה נמוכה.
ניתוח ממצאים אלה מציע כי ההקשר התרבותי משפיע לא רק על אופייה של הסמכות אותה מפעיל המורה אלא גם על האופן בו מגיב התלמיד לסמכות זאת. לפיכך, בתוכניות שמטרתן מניעת נשירה יש להתחשב במשתנה התרבותי, ולנקוט באסטרטגיות שונות במגזרים השונים.

תוכן העניינים

תקציר I
1. מבוא 1
1.1. נשירה מבית הספר 2
1.2. תחושת שייכות לבית הספר 7
1.3. סמכות המורה והשלכתה על מערכת תחושת השייכות של התלמיד 11
1.4. מאפייני מערכות החינוך הערבית והיהודית 17
1.5. בתי הספר המקצועיים של משרד התמ"ת 20
1.6. השערות המחקר 23
2. שיטה 25
2.1. המדגם 25
2.2. הליך המחקר ושיקולים אתיים 27
2.3. משתנים 26
2.3.1. מגזר 26
2.3.2. סמכות המורה 26
2.3.3. תחושת השייכות 26
2.3.4. נשירה 26
2.4. ניתוח הנתונים 27
3. תוצאות 29
3.1. סטטיסטיקה תיאורית 29
3.2. בדיקת השערות המחקר 30
3.3. ניתוחי המשך 32
4. דיון ומסקנות 34
4.1. דיון בממצאי המחקר 34
4.2. סיכום ומסקנות 39
4.3. המלצות למחקר עתידי 40
4.4. מגבלות המחקר 40
5. ביבליוגרפיה 41

רשימת טבלאות
טבלה 1: התפלגות דתית 25
טבלה 2: מצב סוציואקונומי 25
טבלה 3: סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 29
טבלה 4: מבחן T, נשירה לפי מגזר 30
טבלה 5: מבחן T, תחושת שייכות לפי מגזר 31
טבלה 6: מבחן T, סמכות המורה לפי מגזר 31
טבלה 7: ניתוח ריגרסיה, סמכות המורה להסבר הנשירה 31
טבלה 8: ניתוח ריגרסיה, סמכות המורה להסבר תחושת שייכות 32
טבלה 9: הבדלים מגזריים בנשירה, לפי רמת סמכות 32
טבלה 10: הבדלים מגזריים בתחושת השייכות, לפי רמת הסמכות 33

מבוא

יכולתו של תלמיד לסיים את חוק לימודיו נתפסת כאחד המנבאים החשובים ביותר להשתלבות חברתית, להצלחה מקצועית (Bradshaw et al., 2008) ואף לניידות חברתית (מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 2008). תלמידים שנושרים ממערכת החינוך נמצאים בסיכון גבוה יותר לאבטלה וצפויים להרוויח סכומים נמוכים יותר במהלך חייהם (Gibson& Bejinez, 2002). כיום, בעולם בכלל ובישראל בפרט, קיימים שיעורי נשירה מדאיגים, בעיקר בקרב תלמידים מקרב אוכלוסיות בסיכון (אפללו וגבאי, 2011).
קיימים גורמים רבים העשויים להשפיע על מהלך הסתגלותו של התלמיד למסגרת חינוכית ומניעת הנשירה ממנה. בהקשר זה, אחד המושגים המקובלים בשנים האחרונות הינו 'תחושת השייכות של התלמיד', כלומר, עד כמה התלמיד מרגיש כי הוא חלק מן המערכת החינוכית (Bradshaw et al., 2008; Cueto et al., 2010).
המנגנון המאפשר לתלמידים להרגיש תחושת שייכות וכיצד המערכת הבית-ספרית יכולה לסייע בכך, עדיין לא ברור לחלוטין. מחקר זה יתמקד בתפקידה של צורת הסמכות אותה מפעיל המורה, כמנבאת את תחושת השייכות של התלמיד ובקשר בין הסמכות אותה מפעיל המורה לסיכויי הנשירה של התלמיד. מטרת מחקר זה היא לשפוך אור על הגורמים לנשירה. שאלת המחקר היא האם המגזר וסמכות המורה משפיעים על ההיעדרויות ותחושת השייכות של התלמיד לבית הספר.
המחקר נערך בקרב תלמידים מן המגזר היהודי והערבי, הלומדים בבתי ספר על-יסודיים מקצועיים-טכנולוגיים תחת פיקוחו של משרד התמ"ת. הבחירה בשתי אוכלוסיות אלו מאפשרת בחינה של מאפייני סמכות שונים שדרכם המחקר בדק את השפעת הסמכות על שיעורי הנשירה, גם כאשר גורמי הסיכון האחרים לנשירה הינם דומים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער רביעי | …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 פילוסופיה של החינוך

ממ"ן 11

הקורס: "פילוסופיה של החינוך"- 10765 | חומר הלימוד למטלה: שער ראשון ושער שני | מספר השאלות: 2 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס פילוסופיה של החינוך סמסטר סתיו 2024 (2024א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10765 | פילוסופיה של החינוך | חוברת הקורס - סתיו 2024א | החוברת כוללת …

לפרטים נוספים

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?