מאגרי עבודות וסיכומים

השבת בחומרי הלימוד הממלכתיים כגורם בעיצוב זהות חילונית

#7286
שם הקובץ:
ניתוח-השבת-בחומרי-הלימוד.docx

להורדת הפריט

האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סמינריונית בקורס:
תרבות, תקשורת ופנאי בישראל

בנושא:

השבת בחומרי הלימוד הממלכתיים כגורם בעיצוב זהות חילונית

מגיש:
המנחה:
ת.ז:
תאריך:

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. סקירה ספרותית 4
א. בית הספר והגן כסוכני חיברות 4
ב. זהות חילונית וזהות דתית 7
ג. שבת דתית מול שבת חילונית 8
ד. חילוניות ודתיות במערכת החינוך בישראל 13
ה. השערות המחקר 15
3. שיטת המחקר 16
א. איסוף המקורות 16
ב. שיטת הניתוח 16
4. ממצאים 18
א. תכנית הלימודים בתנ"ך 18
ב. תכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות 20
ג. תכניות תל"י 21
ד. תכנים 22
ה. דפי עבודה והפעלות 24
5. דיון 26
6. מקורות 30
7. נספח א 32

1. מבוא

הזהות הדתית והזהות החילונית בישראל מתבטאות בין השאר ביחס לשבת. מערכת החינוך הממלכתית, כסוכן חיברות, משפיעה על זהותם של התלמידים. מטרת עבודה זו היא לבחון השפעה זו באמצעות התמקדות בנושא השבת במערכת החינוך ולבדוק האם כן כיצד, תורם נושא השבת כפי שהוא מוצג במערכת החינוך הממלכתית לעיצוב זהות חילונית בקרב התלמידים.
העבודה מתבססת על ההנחה, כי השיח הציבורי הדתי-חילוני בסוגיית השבת משמש כאמצעי לחיברות ולבניית זהות חילונית/דתית בקרב ילדים ובני-נוער, וכי למערכת החינוך יש תפקיד בהעברת מסרים מן השיח הציבורי אל הילדים. בכך משמשת מערכת החינוך כסוכן-מעצב של הדיאלוג בנושא השבת לדורות הבאים. נשאלת השאלה, כיצד מיוצגת השבת במערכת החינוך הממלכתית בישראל?
לאחר הצגת רקע כללי על מוסד בית הספר כסוכן חיברות ורקע תיאורטי על תפקידו בעיצוב הזהות, המענה על שאלת המחקר מורכב משני שלבים. בשלב ראשון אערוך סקירת ספרות המשווה בין השבת הדתית לבין השבת החילונית. בשלב שני אנתח חומרי הוראה (תכניות לימודים, תכנים נלמדים) של מערכת החינוך הממלכתית. באמצעות ניתוח התוכן אבדוק איזה מדימויי השבת דומיננטי יותר בתכנים אלו. על סמך הניתוח אוכל לנסח מסקנות לגבי כוחה ומקומה של מערכת החינוך הממלכתית כמעצבת השיח הציבורי החילוני בנושא השבת לדורות הבאים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

השפעת המודרניזציה על מעמד האישה היהודיה במרוקו

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-19 | בנושא: | השפעת המודרניזציה על …

לפרטים נוספים

הצגת המאמר: Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms

מצגת

מצגת בת 18 שקפים על המאמר Observing emotional interactions between teachers and students in elementary school classrooms …

לפרטים נוספים

פתרון בחינת בית בקורס רטוריקה ומנהיגות

פתרון מבחן/מבחן בית

החוג למדע המדינה | הפקולטה למדעי החברה | אוניברסיטת תל אביב | בחינת בית | שם הקורס: …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 מנהיגות ויישומיה בחינוך 2024א

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: | - 10528מנהיגות ויישומיה בחינוך | חומר הלימוד למטלה: מעגל …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?