מאגרי עבודות וסיכומים

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

#7493
שם הקובץ:
רשתות-חברתיות-ותפיסת-התודעה.docx

להורדת הפריט

אוניברסיטת תל-אביב
פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית

עבודה סמינריונית בקורס:
ממהפכת המידע לקידוד התודעה: בירור מושגי של מרכיבי התרבות הדיגיטלית

בנושא:

השפעת המפנה הדיגיטלי על תפיסת התודעה: המקרה של הרשת החברתית טוויטר

מגיש:
ת.ז.
המרצה:
תאריך:

תוכן העניינים

מבוא 2
חלק א' – השפעת התרבות הדיגיטלית על התפיסה של מושג התודעה 3
מציאות וירטואלית כניסוי חשיבה על מושג התודעה 3
תכונות הרשת החברתית כמציאות וירטואלית 4
השפעת טוויטר על התפיסה של מושג התודעה 5
חלק ב' – טויטר כ"מוח עולמי" 8
התפתחות מודל ה"מוח העולמי" 8
טוויטר כמוח עולמי 9
סיכום ומסקנות 11
מקורות 12

מבוא

אף על פי שהמפנה הדיגיטלי אינו המפנה הראשון בהיסטוריה האנושית שיצר מהפכת תרבות, אין כמעט חולק על כך שמדובר בשינוי שמאתגר את המובנים של מושגי יסוד בפילוסופיה, וביניהם הסובייקטיביות, התודעה וההכרה. בעבודה זו ברצוני לברר אם יש מקום לבחון מחדש את התופעה הקרויה תודעה לאור הטכנולוגיה הדיגיטלית, ולאור האפשרויות החדשות שהיא מציעה הן לחוויה תודעתית והן להגדרת התודעה במונחים חדשים.
על מנת לספק עוגן קונקרטי לבחינת שאלה מופשטת זו, בחרתי בבחינה של השאלה דרך מקרה הבוחן של הרשת החברתית טוויטר. ישנן שתי דרכים בהן עיקריות בהן הרשת החברתית טוויטר מתקשרת לתפיסת מושג התודעה. ראשית, הרשת החברתית יוצרת מציאות וירטואלית מסוג חדש, וכך מאפשרת לבחון את החוויית התודעה במצבים שלא התקיימו קודם לכן, במובנים של הקשר בין התודעה, הגוף והשפה; הקשר בין האדם והמכונה; והיחס בין הוירטואלי למציאותי. שנית, טוויטר הוא מקרה פרטי של מודל "המוח העולמי" (World Brain), המייחס תודעה לרשתות התקשורת עצמן. המאפיינים הייחודיים של טוויטר כמוח עולמי מאפשרים לבחון מחדש את השאלה האם אכן ניתן לייחס תודעה לרשתות התקשורת עצמן.
למרות ששתי הדרכים הללו עוסקות באופן שבו טוויטר מאפשר או לא מאפשר לבחון מחדש את תפיסת התודעה, הן שונות זו מזו באופן מהותי: הדרך הראשונה מתייחסת לחווייה האנושית, ואילו השנייה מתייחסת לאפשרות לייחס תודעה לרשת עצמה. בשל השוני היסודי בין הגישות, הן יידונו בנפרד בעבודה: החלק הראשון יבחן את השפעת התרבות הדיגיטלית על התפיסה של מושג התודעה, תוך התמקדות ברשת החברתית טוויטר, והחלק השני יבחן את טוויטר כ"מוח עולמי" ואת ההשלכות של בחינה זו לגבי תפיסת מושג התודעה. בסיכום, יוסקו המסקנות משתני הגישות גם יחד, בכדי לענות על השאלה האם יש מקום לבחון מחדש את מושג התודעה לאור הטכנולוגיה הדיגיטלית, ולאור האפשרויות החדשות שהיא מציעה לחוויה תודעתית והן להגדרת התודעה.
הטיעון שעבודה זו מבקשת להציג הוא שהרשתות החברתיות כמציאויות וירטואליות אכן מאפשרות בחינה מחדש של מושג התודעה. גם אם בחינה זו אינה מניבה תפיסה חדשה של תודעה, היא מסייעת להכריע בין תפיסות מתחרות קיימות, ובפרט, העבודה תומכת בתפיסה של התודעה כמוטמעת בגוף ולכן בלתי נפרדת ממנו.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

הביקורת פמיניסטית על הפרויקט האנליטי במבחן האינטרנט: האם הטכנולוגיה מאפשרת מודל ידע חלופי או משמרת את נקודת המבט הפריבילגית?

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים | פילוסופיה, מדע ותרבות דיגיטלית | עבודת רפרט בקורס: | …

לפרטים נוספים

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה

עבודה מסכמת

הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיטלי: ניתוח היבטים של מרקסיזם וקפיטליזם בדימוי של צ'ה גווארה | תוכן …

לפרטים נוספים

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה

עבודה סמינריונית עיונית (סמינריון עיוני)

רשתות חברתיות מתווכות מחשב ודה-טריטוריאליזציה |   | מרצה: | שם הסטודנט: | ת.ז. |   | …

לפרטים נוספים

עבודת הקהל (Audience Labor) בעידן האינטרנט ו-WEB 2.0

עבודה מסכמת

עבודה מסכמת בקורס: | כלכלת שיתוף, רשתות חברתיות, יצכנות: סוגיות בסוציולוגיה של הרשת | בנושא: | עבודת …

לפרטים נוספים

הצגת הפילוסופיה של עמנואל לוינס דרך ניתוח פסקה מתוך "קריאות תלמודיות חדשות"

עבודה מסכמת

אוניברסיטת תל-אביב | החוג לפילוסופיה | עבודה מסכמת בקורס: | עמנואל לוינס | בנושא: | הצגת הפילוסופיה …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?