מאגרי עבודות וסיכומים

מס הכנסה שלילי כתמריץ לעבודה בקרב משפחות עובדות בישראל

#7042
שם הקובץ:
מס-הכנסה-שלילי.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]
[שם המסלול / פקולטה]

עבודה סמינריונית בקורס:
בטחון סוציאלי

בנושא:

מס הכנסה שלילי כתמריץ לעבודה בקרב משפחות עובדות בישראל

מגיש: [שם הסטודנט]
ת.ז.
המנחה:

[תאריך]

תוכן העניינים

1. מבוא 3
2. המצב לפני יישום מס הכנסה שלילי 4
2.1. תיאור המצב לפני יישום מס הכנסה שלילי 4
2.2. הסיבות ליישום מס הכנסה שלילי 9
3. מס הכנסה שלילי 11
3.1. מס הכנסה שלילי בעולם 11
3.2. מס הכנסה שלילי בארץ 13
3.3. השוואה בין מס הכנסה שלילי בעולם למס הכנסה שלילי בישראל 15
3.4. השוואה לכלי שוק נוספים 17
4. מס הכנסה שלילי בישראל כתמריץ לעבודה 21
5. דיון וסיכום 23
5.1. מס הכנסה שלילי בישראל כתמריץ לעבודה 23
5.2. מסקנות 24
5.3. המלצות 24
5.4. סיכום 25
6. רשימת מקורות 26

 

1. מבוא

כפי שיוצג בהרחבה בגוף העבודה, בישראל נוצר מצב בו בשל שילוב בין מערכת המיסוי למערכת הביטחון הסוציאלי, מתקיים תמריץ שלילי לעבודה. במלים אחרות, בשל מאפייני המיסוי והביטחון הסוציאלי, נוצר מצב בו ככל שאדם יגדיל את הכנסתו מעבודה, הכנסתו הפנויה תקטן. מצב זה אינו רצוי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מוסרית.
אחת מהאפשרויות שהוצעו על מנת ליצור תמריץ חיובי להשתלב בשוק העבודה, הוא מס הכנסה שלילי. מטרת עבודה זו היא לבחון את מדיניות מס הכנסה שלילי בישראל, ככלי ליצירת תמריץ חיובי לעבודה, תוך התמקדות במשפחות עובדות.
שאלת המחקר היא: האם ובאיזו מידה מס הכנסה שלילי מהווה תמריץ להשתלבות בשוק העבודה בקרב משפחות עובדות בישראל?
העבודה תפתח בתיאור המצב בישראל לפני יישום מס הכנסה שלילי, ומתוך תיאור זה תצא להצגת הסיבות ליישום מס הכנסה שלילי. לאחר מכן תתואר תכנית מס ההכנסה השלילי בישראל, ותיבחן על רקע (1) תכניות דומות בחו"ל ו(2) כלי שוק נוספים שנועדו ליצור תמריץ חיובי להשתלבות בשוק העבודה. לבסוף יידון מס הכנסה שלילי בישראל כתמריץ להשתלבות בעבודה, תוך התמקדות במשפחות עובדות.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

שיטת הבחירה הרצויה בישראל

עבודה מסכמת

שיטת הבחירה הרצויה בישראל | שם הסטודנט: | ת.ז. | המרצה: | [תאריך] | תוכן עניינים | …

לפרטים נוספים

גישות ותיאוריות במדעי המדינה

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | המחלקה למדעי המדינה | עבודה מסכמת בקורס: | גישות ותיאוריות במדעי המדינה | מגיש: …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל

עבודה פרוסמינריונית

מדיניות לשונית, עמדות ויחסי כוח: | המקרה של השפה הערבית מול השפה הרוסית בישראל | מגיש: __________ …

לפרטים נוספים

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית

עבודה סמינריונית

המתח בין חופש ביטוי של חברי כנסת לבין הסתה לאלימות וטרור – ניתוח מנקודת מבט משפטית | …

לפרטים נוספים

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | דוחות כספיים מאוחדים – 96032 | נושא העבודה: | השפעת …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?