מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום הקורס סוציולוגיה של החינוך (פרקים בסוציולוגיה של החינוך)

#4890
שם הקובץ:
סוציולוגיה-של-החינוך-10485.docx

להורדת הפריט

סיכום קורס סוציולוגיה של החינוך

 

תוכן עניינים

יחידה 1 הגדרות 4
מוקדי מחקר ייחודיים בחינוך 4
זוויות הניתוח 5
סוציולוגיה בחינוך 5
מחקר כמותי 5
מחקר איכותני 5
שלבי המחקר המדעי 5
פרדיגמה 6
פרדיגמה מול אידיאולוגיה 6
שלושה דגמים / פרדיגמות 6
הדגם הסטרוקטורלי-פונקציונלי 6
דגם הקונפליקט 7
דגם החליפין 7
הדגם הפרשני 7
תפיסת מאקרו 9
תפיסת המיקרו 9
מאמר של קשתי 9
נושאים 10
חיברות 11
"המשפחה השמרנית" 11
תמורות במבנה המשפחה 11
מבנים נפוצים של משפחות ושכיחותם 11
ארגון עולם התוכן בסוציולוגיה 12
המאמר של שונית רייטר 12
יחידה 2 – שוויון הזדמנויות ומצוינות בחינוך, סוציאליזם וקפיטליזם 13
שוויון הזדמנויות מול מצוינות 13
ארבע משמעויות של שוויון בחינוך 14
שוויון בתשומות 14
שוויון בתנאים הסביבתיים 14
שוויון בתוצאות החינוך 15
שוויון בהזדמנויות או אי-אפליה 15
אבחנה בין פרדיגמה תיאורטית לאידיאולוגיה 15
האידיאולוגיות האידוסטטיות 15
האידיאולוגיות האידודינאמיות 16
גישות שונות לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 16
מקורות השוויון והמצוינות 16
חינוך סוציאליסטי 17
חינוך קפיטליסטי 17
חינוך סוציאליסטי מול חינוך קפיטליסטי 17
תובנות בחינוך 18
מאמרה של נוגה דגן- בוזגלו (2010) 18
בג"ץ תל"ן (2019) 19
היבטים של הפרטה במערכת החינוך – מאמרה של נוגה דגן-בוזגלו (2010) 19
סינגפור במקום כרכור? – מאמרם של יוגב, ליבנה ופניגר (2009) 24
יחידה 3 – אינטגרציה בחינוך בין אשכנזים לספרדים 26
הגדרה, מטרות וגישות 26
השסעים בחברה הישראלית 26
משה ליסק ודן הורוביץ, בספר "מצוקות באוטופיה: ישראל חברה בעומס יתר" (1990) 26
רקע לפערים: 27
פערים עדתיים 27
"מבחן הסקר" (1972-1955) 27
מדיניות מערכת החינוך לצמצום הפער 27
תוכנית "הרפורמה בחינוך" 28
אינטגרציה חינוכית בשירות אידיאולוגיה חברתית 28
אידיאולוגיה וחינוך 28
שתי מטרות עיקריות לאינטגרציה 29
מאמרם של נורה רש ויחזקאל דר 29
אינטגרציה ברמת המקרו והמיקרו – הערכה והתייחסות עתידית 30
האם האינטגרציה מאפשרת שוויון הזדמנויות? 30
ביקורת על פי גישת הפלורליזם (-ריבוי דעות) החברתי על האינטגרציה 30
אינטגרציה ברמה המיקרו חברתית 31
אינטגרציה: הצלחה או כישלון? 31
גורמי הצלחה או כישלון בהפעלת האינטגרציה: 32
האם מטרות האינטגרציה הושגו? 32
הערכת האינטגרציה ברמה המיקרו חברתית 32
אינטגרציה בראי המבחנים הבינלאומיים 33
יחידה 4 – קהילתיות בחינוך 33
ארבעה עקרונות יסוד בתפיסת הקהילתיות 33
הבדלים בין בית ספר "רגיל" לקהילתי 34
בישראל 34
יישום רעיון הקהילתיות בישראל 34
מה זה קהילה 35
התפתחות תהליך הקהילתיות בישראל 35
המגזר השלישי כביטוי לקהילתיות 35
מאמר: המגזר השלישי ומערכת החינוך בישראל: שיתוף פעולה או קונפליקט 36
גישות תיאורטיות – יחסי בית הספר והקהילה 37
יחסי הגומלין בין בית הספר להורים 37
קשיים ביישום רעיון הקהילתיות 37
סתירה בין אינטגרציה לקהילתיות: 38
מאפיינים נוספים של בית הספר הקהילתי 38
האם הושגו מטרות החינוך הקהילתי? 39
מאמרם של גרניט אלמוג-ברקת ויצחק פרידמן 39
יחידה 5 – פלורליזם 40
פלורליזם – הגדרה 40
פלורליזם חינוכי 40
האידיאולוגיה מאחורי הפלורליזם התרבותי 40
הערך של הפלורליזם התרבותי 41
פלורליזם לעומת אחידות 41
עקרונות לאיזון בין פלורליזם לאחידות 41
ספר האזרחות החדש נחשף: יותר דתי ופחות סובלני לערבים 41
פלורליזם טריטוריאלי 42
פלורליזם טריטוריאלי בישראל 42
הפלורליזם בישראל 43
ארבע גישות מרכזיות לבחון את נושא העדתיות 43
פלורליזם ודת 44
פלורליזם ולאומיות 44
הצעות לשיפור הדו-קיום בין יהודים לערבים בישראל (סמוחה וגביזון): 44
שלושה יישומים לפלורליזם במערכת החינוך: 44
חינוך רב-תרבותי – גישה יותר רדיקלית 45
חינוך לרב-תרבותיות 45
פלורליזם תרבותי בחינוך 45
תולדות הפלורליזם התרבותי בחינוך בישראל 45
יחידה 6 – בית הספר כארגון 47
סוציולוגיה ארגונית 47
מהו ארגון? 47
ארבעה מרכיבים הכרחיים בארגון: 47
עוד מאפייני הארגון (לפי יצחק סמואל, 1996) 47
תכונות של בית הספר כארגון 48
שלושה דגמים המאפיינים את בתי הספר 48
מטרות הארגון 48
מטרות-על בבית-הספר 48
מבנה הארגון ובתי הספר 49
אוטונומיה פנים בית ספרית 49
שתי גישות תיאורטיות לחקר התרבות הארגונית 49
ביזור סמכויות בניהול עצמי של בתי ספר 49
התרבות הגלויה 50
תרבות בית-ספרית 50
אקלים הארגון 50
הערכת בתי ספר 51
מדדים להצלחה או כישלון – 4 גישות 51
בית-הספר העתידי 52
סיכום המאמר של רוני אבירם 52

 

יחידה 1 הגדרות

סוציולוגיה בחינוך הוא תחום ידע העוסק בחקר החברה, חלק ממדעי החברה ומדעי ההתנהגות.
חקר תחומים הנוגעים לחברה ולהתנהגות האנושית כמו: חקר החברה ויחסי הגומלין בין בני האדם. בעיקר חקר מוסדות וארגונים חברתיים.
חשיבה מדעית כוללת: סקרנות, ספקנות ואובייקטיביות.
סוציולוגים מתמקדים במערכות היחסים שבין הפרט לקבוצות מטרות החינוך – אידאולוגיות, תפיסות, מדיניות חינוכית, אינטגרציה ועוד.

מוקדי מחקר ייחודיים בחינוך

1. מוסדות החינוך – בתי הספר כארגונים, החינוך המיוחד, המשפחה ועוד
2. דרכים בחינוך – גישות ואסטרטגיות למידה, חופש ומשמעת בחינוך ועוד.
3. תהליכים בחינוך – אינטראקציות ויחסי גומלין.
4. גבולות החינוך – הגדרת גבולות וקיומם, נורמות וערכים ועוד.

זוויות הניתוח

חינוך הוא תחום רב-תחומי (אינטר-דיסציפלינארי), עובדה זו באה לידי בתחומי המחקר המגוונים.
כלי חשוב הנגזר מכך – זוויות הניתוח (עמ' 18-17):
• זווית כלכלית – תשומות מול תפוקות, כסף, משאבים.
• זווית פוליטית – רווח/הפסד פוליטי אלקטוראלי.
• זווית פסיכולוגית – התייחסות לפרט.
• זווית סוציולוגית – השפעה על החברה (חיברות, מוביליות -ההתקדמות במעמדות בחברה).
• זווית פילוסופית – שיקולים ערכיים ומוסריים….

 

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 בין מדינה לחברה

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס – 10691בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה | חומר הלימוד למטלה: …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, סמסטר סתיו 2023 (2023א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10691 | בין מדינה לחברה: | סוציולוגיה של הפוליטיקה | חוברת הקורס – סתיו …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 14 תכנון לימודים הוראה והערכה

ממ"ן 14

מטלת מנחה (ממ"ן) 14 | הקורס: – 10106תכנון לימודים, הוראה והערכה | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6,7 …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס תכנון לימודים, הוראה והערכה – 10106 2022ב

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10106 | תכנון לימודים- הוראה והערכה | חוברת הקורס – אביב ב2022 | תוכן …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 החברה הערבית בישראל

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: 10657החברה הערבית בישראל | חומר הלימוד למטלה: יחידות 6 ;5 ;4משקל …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס החברה הערבית בישראל סתיו 2022 (2022א)

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10657 | החברה הערבית בישראל | חוברת הקורס - סתיו 2022א | תוכן העניינים …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?