מאגרי עבודות וסיכומים

סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

#7505
שם הקובץ:
ביקורת-חשבונות-מתקדמת-ובעיות-מיוחדות.docx

להורדת הפריט

ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

תוכן עניינים

הרצאה 1 8
דו"ח המבקרים (700ISA ) 8
תקן ביקורת 108 8
תקן ביקורת 72- שינויים מהנוסח האחיד 8
סוגי הדו"חות של רו"ח 9
סעיף 10-16- שינוי מהנוסח האחיד 9
מסעיף 17 עוברים למקום בו חו"ד הופכת להיות שלילית, מסויגת או הימנעות 10
תקן 37 IAS- אי וודאות 11
הפרשה והתחייבות תלויה 12
הרצאה 2 12
תקן בקורת 99 הנוסח האחיד, ותקן 72- שינוי מהנוסח האחיד 12
סוגיות מיוחדות בדוח רו"ח המבקר 13
פסקת ביניים (בין פסקת המבוא לפסקת ההיקף) 14
פסקת היקף הביקורת 14
הגבלה בביקורת 15
פסקת ביניים (שנייה)- פסקת ההסתייגויות/הימנעות 15
פסקת חוות הדעת 15
פסקת בסיס הדיווח 16
פסקת הפניית תשומת לב 16
פסקת תשקיף 17
עיקרון "הסטנדרט הכפול" 17
השפעה על חוות הדעת 18
נוסח הפניית תשומת הלב 18
פסקת ההסתייגויות 20
הרצאה 3 21
פתרון שאלות לדוגמא: אירועים ומצבים 21
אירוע מספר 1- צדדים קשורים וערבויות 21
אירוע מספר 2- הוצאות ריבית 22
אירוע מספר 3- הוצאות מסופקים 22
אירוע מספר 4- ביטוח מלאי 23
אירוע מספר 5- היוון עלויות 23
אירוע מספר 6- חברת בת 23
אירוע מספר 7- מקדמה בגין ר"ק 23
השפעה על חוות הדעת 23
כותרת 24
פסקת מבוא 24
פסקת ביניים 1 24
פסקת ביניים 2 24
פסקת היקף 24
פסקת ההסתייגויות 24
פסקת חוות הדעת 25
פסקת תשומת הלב 25
שאלה לדוגמא: דיון מקצועי 25
הרצאה 4 26
תקן 100- אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רו"ח המבקר 26
סעיף 1+2 26
הבחנה בין אירוע החייב התאמה וכזה שלא 27
דוגמא ממבחן מועצה 27
סעיף 4- מטרות התקן 28
סעיף 5- הגדרות 28
נהלי הביקורת שצריך לבצע לאחר תאריך המאזן 28
סעיף 10- עובדות שנודעו לרו"ח המבקר לאחר תאריך דוח רו"ח אך לפני הוצאות הדוחות כספיים 29
סעיף 13 29
סעיף 14- עובדות שנודעו לרו"ח לאחר הוצאת הדוחות הכספיים (תקופה ב'2) 30
סעיף 12 (חריג) 30
תקן 77- ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה 30
סעיף 2: מטרת התקן 30
סעיף 3 30
סעיפים 13-16- סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 31
תקן 78- התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים 31
סעיף 2 31
סעיף 3 32
סעיף 4 32
אחריות המבקר 32
תקן 75- מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים 33
סעיף 1 33
סעיף 3 33
תקן 76- תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר 34
הרצאה 5 35
תקן ביקורת 21- הצהרת מנהלים 35
מהי הצהרת המנהלים? 35
מטרת גילוי הדעת 35
מטרות לקבלת הצהרת מנהלים 35
הנחיות לקבלת חו"ד 36
הגבלה בביקורת 36
הצהרת מנהלים לדוחות ביניים 37
תקן ביקורת 86- מהותיות בביקורת 37
מטרת התקן 37
משמעות המושג מהותי 37
מהותיות 37
דוגמאות להצגה מוטעית-איכותית 38
בסיס צבירה 38
בחינת מהותיות – סעיף 7 38
מתי יש לבחון את המהותיות?- סעיף 8 39
הקשר בין מהותיות וסיכון ביקורת- סעיף 10-11 39
הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות- סעיף 12-15 39
איך מעריכים את הטעויות שלא מצאנו? 39
תחולה 40
שאלות אופייניות בנושא 40
החלטת הרשות לני"ע בנושא מהותיות (החלטה 4-99) 40
מהותיות ושיקול דעת 40
החלטת הרשות 40
עדכון החלטת הרשות לני"ע 41
קווים מנחים לעניין אופן תיקון דוחות כספיים הכוללים טעות מהותית 41
תקן ביקורת 96- שימוש בעבודת מומחה (גילוי דעת 64) 42
מטרת התקן 42
הגדרת מומחה (הוסף בתקן 96) 43
אופן העסקת המומחה 43
קביעת הצורך בשימוש בעבודת מומחה 43
היקף עבודת המומחה 44
הערכת עבודת המומחה 44
אי שביעות רצון מעבודת המומחה 44
התייחסות למומחה בדו"ח רו"ח המבקר 45
הבדלים בין תקן ביקורת 64 לתקן ביקורת 96 45
תקן ביקורת 8- דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים 45
בעיות בדוחות לא מבוקרים 46
הרצאה 6 46
חברות בקשיים 46
שלבים מעגל החברה מכניסה לקשיים ועד שנכנסת לפירוק 47
תקן ביקורת 58- "העסק החי" 48
חלק ראשון- רשימת התיוג 49
חלק שני – הגורמים המקלים (סעיף 8(3) + 9-10) 49
חלק שלישי- נהלי הביקורת/סקירה שיש לנקוט ע"מ לאסוף ראיות (סעיף 13) 49
חלק רביעי- השלכות על דו"ח רו"ח המבקר (סעיפים 15-20) 50
התייחסות בדו"ח המבקר (סעיף 18) 50
עסק בחיסול (סעיף 19-20) 50
נוסחי הפניות תשומת הלב 51
רשות ני"ע- ממצאי הנחיות עסק חי 51
דוגמא לשאלה מבחינת המועצה 52
פירוקים וכינוסים 53
נאמן להליכי פירוק 54
מפרק 54
כונס נכסים 55
תקן ביקורת 67- בקרת איכות סקר עמיתים 55
המרכיבים של בקרת איכות 56
התקשרות עם לקוחות 56
כללי התנהגות מקצועית 56
מיומנות ויכולת מקצועית 56
הפעילות המקצועית במשרד 56
פיקוח ומעקב על בקרת האיכות 56
סקר עמיתים 57
מתוך פתרון המועצה 57
הנושאים והבדיקות העיקריות הנערכות ע"י המוסד לסקירת עמיתים 58
מהותו, ייעודו ודרך פעולתו של ה-PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) 58
נושא הניטור של בקרת איכות 58
הרצאה 7 59
תקן ביקורת 92- אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים 59
תפקידי רו"ח בכל הקשור לתרמית 60
"לב התקן"- סעיפים 33-34 60
זיהוי והערכה של הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית 61
מענה כולל (סעיפים 66-69) 61
הערכה של ראיות ביקורת (סעיפים 83-89) 62
תקשורת עם ההנהלה ועם המופקדים על בקרת העל (סעיפים 93-106) 62
תיעוד (סעיפים 107-111) 63
ביקורת חקירתית 63
סימנים מעידים על מעילה 64
סוגי מעילות 64
הרצאה 8 65
רקע – איך עושים ביקורת? 65
בדיקות בביקורת 66
בדיקת הבקרות בתהליך 66
איך עושים את הביקורת על הבקרה? 67
לב הביקורת 67
תקן ביקורת 73-מטרת הביקורת 68
פער הציפיות 68
עקרונות כלליים לעריכת הביקורת 68
היקף הביקורת 69
מידה סבירה של ביטחון 69
אחריות לדוחות הכספיים 69
תקן 74- בדבר תכנון הביקורת 70
מטרות תכנון הביקורת 70
היקף התכנון 70
הכרת הגוף 70
שיתוף וועדת הביקורת, ההנהלה וצוות עובדי המבוקר בגיבוש תכנון הביקורת 71
תיעוד תכנון הביקורת 71
תוכנית ביקורת 71
תקן ביקורת 93- הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית 71
נהלים להערכת סיכונים להצגה מוטעית מהותית 71
השגת הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, לרבות הבקרה הפנימית שלו (סעיף 20) 72
הערכת הסיכונים להצגה מוטעית מהותית 73
פעולות המבקר במצבים מיוחדים 73
סיכונים משמעותיים המחייבים שיקולים מיוחדים של הביקורת 74
סיכונים לגביהם בדיקות מבססות אינן מספקות ראיות ביקורת נאותות: 74
הערכה מחדש של סיכונים 74
תקשורת עם בקרת העל 74
תיעוד 74
הרצאה 9 74
תקן ביקורת 98- נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו 74
מענה לסיכונים 75
מענה לסיכונים להצגה מוטעית מהותית ברמת הדוחות הכספיים בכללותם – "מענה כולל" 75
נהלי ביקורת במענה לסיכונים להצגת מוטעית מהותית ברמת המצגים בדוחות הכספיים 76
בחירת "הביקורת" 76
גבול גזרה 2- האם מותר ליישם רק נהלי בקרה? 76
בחירת אופיים, עיתויים והיקפם של נהלי ביקורת נוספים (לעניין נהלים מבססים) 76
כיצד לבחור את אופי נהלי הביקורת? 77
דוגמאות לבחירת אופי נהלי ביקורת 77
עיתוי ביצע נהלי הביקורת של נהלים מבססים 77
עיתוי ביצוע נהלי הביקורת 78
נהלי הביקורת לבדיקות בקרה 78
מה כוללות בדיקות הבקרה 79
אופיין של בדיקות הבקרה 79
עיתוי עריכת בדיקות בקרה 79
השיקולים בהסתמכות על בדיקות בקרה שבוצעו בביקורת קודמת 80
היקף בדיקות בקרה 81
נהלי ביקורת מבססים 82
בסיכון משמעותי צריך לעשות מבססות (סעיף 51-52) 82
אופי הנהלים המבססים 83
עיתוי היישום 83
נאותות ההצגה והגילוי 84
הערכת נאותות ראיות הביקורת שהושגו וכמותן 85
ביטול גילויי דעת 86
תקן ביקורת 7 ו-70 דוחות מיוחדים 86
סוגי הדוחות 86
הבעיות בדוחות מיוחדים 87
המלצות תקן ביקורת 70 לתיקון תקן ביקורת 7 88
נוסח מוצע (תקן 108 עוזר)- דו"ח מיוחד על נתונים כספיים 89
הרצאה 10 92
דוגמאות לשאלות בנושא דוחות מיוחדים 92
שאלות מבחינות מועצה 93
שאלות מבחינות מועצה 94
הדרך לפתור מבחני מועצה 94
שאלות מסוג: "אירועים בחו"ד"- קייסים ובעיות 95
שאלות מסוג ליקויים בחו"ד" (12 נק') 95
שאלות מסוג דיון מקצועי 96
שאלות שבהן נדרש לענות בקצרה (20 – 10 נק') 96
תוכנית ביקורת (4 נק') 96
המלצות כלליות 97

הרצאה 1
דו"ח המבקרים (700ISA )
בישראל מתקיימת התקינה החשבונאית הישראלית, אולם לגבי חברות הבורסאיות חלים כללי IFRS.
הביקורת ישנה הינה התקינה הישראלית שהוציאה לשכת רואי החשבון לגבי כל סוגי החברות. הלשכה מפרסמת תקן על בסיס תרגום התקן הבינלאומי.

תקן ביקורת 108
דוגמאות לנוסח האחיד (יינתן בבחינה). המקביל הבינלאומי טרם נכנס לתוקף בישראל.
החידוש בתקן 108 ביחס לתקן 99, השמות של הדו"חות בIFRS שונים, ועתה במקום מאזן רושמים "דו"ח על המצב הכספי" ובמקום רוו"ה רושמים "דו"ח על הרווח הכולל".
נדרש לדעת מה הנושאים שמתייחס חו"ד.

נספח ה'- דוגמא לנוסח אחיד של דו"ח רו"ח מבקר על חברה בורסאית כאשר נדרשת עמידה בתקנות ני"ע
• כותרת- מופנית לבעלי המניות שמינו את רו"ח כדי להציג באיזה מידה הדו"חות משקפים באופן נאות
• מבוא- פסקה שמתארת את הדו"חות שביקרו ומפריד בין אחריות רו"ח להנהלה.
זיהוי הדוחות שבוקרו: חברה ישראלית שפועלת לפי התקינה הישראלית מציגה רוו"ה, מאזן, שינויים בהון ותזרים לשנתיים. חברות בורסאיות שמציגות לפי כללי ני"ע צריכות להציג 3 שנים.
הבחנה באחריות: האחריות כרו"ח לחו"ד על דו"חות כספיים, הדעה מבוססת על הביקורת שלו שנעשתה. אם מישהו טוען שפעל לא נכון צריך להראות שהביקורת לא הייתה נאותה. מי שהכינה את הדוחות היא ההנהלה ואילו רו"ח חווה את דעתו על הדו"חות והיא כפועל יוצא של הביקורת שרו"ח עשה.
• פסקת ביניים- לגבי דו"חות מאוחדים שלא בוקרו
• פסקה ההיקף- "ערכנו"- מהי הביקורת
התייחסות לתקני ביקורת מוקבלים לתקנות: הדוחות נערכו לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל שאלו התקנים שנערכו על ידי הלשכה. תקנות רו"ח ודרך פעולתו הוציא שר המשפטים בכפוף לחוק רו"ח ושם כתוב איך לעשות ביקורת.
תיאור תכליתה ומהותה של הביקורת: נבדקו כללי החשבונאות, האומדנים, והנאותות. חשוב להגיד שאין אחריות של רו"ח על הנתונים של הדו"חות הכספיים, כי הביקורת היא מוגבלת: שימוש בשיקול דעת, דגימה, ראיות משכנעות ולא ודאיות. מכאן שהביקורת היא לא ודאית וחשוב שקורא הדו"חות ידע זאת, כי מראש היו הגבלות.
המונח "הצגה מוטעית": קיימת רק מידה סבירה של בטחון אבל לא ודאות, כמו כן מה שאינו מהותי לא נבדק בכלל.
ולבסוף ירשם כי הדו"חות רואי החשבון נאותים.
• פסקת חו"ד- "לדעתנו"
הדוחות משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, (גם אם משהו לא תקין אבל הוא לא מהותי, זה עדיין משקף באופן נאות).
• תאריך
• חתימת רו"ח

תקן ביקורת 72- שינויים מהנוסח האחיד
המקבילה לתקן זה היא ISA 705, 706.
דו"ח רו"ח המבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד
1. תקנים 11-14 מתקני הביקורת והדיווח קובעים:
תקן 11 אומר שדו"ח המבקר יציין שהביקורת נעשתה:
(1) דרישה לפי תקני ונהלי ביקורת המקובלים.
(2) דרישה שהדו"חות שההנהלה הכינה משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
תקן 12 אם אין באפשרות רו"ח לדווח בהתאם ל-11 אז הוא יסתייג, ימנע או ייתן חו"ד שלילית לפי המקרה.
בדו"ח המבקרים נפגשים כללי החשבונאות המקובלים וכללי הביקורת שמבוססים על תקינות הראשונים.
תקן 13 הדו"ח הכספי ייחשב כערוך בעקביות. כלומר ההנחה הבסיסית שיישמו שבדו"חות הכספיים את כלל העקביות. ואם החליטו לשנות שיטה חשבונאית צריך לציין זאת בדו"חות הכספיים ובדו"ח המבקרים. במידה ואין שינוי אין צורך לציין זאת.
תקן 14 מידת הגילוי בהצגת הנתונים בדו"ח הכספי תחשב כנאותה כהנחה בסיסית שהדו"חות הציגו את כל הגילויים הנדרשים, כי אם לא רו"ח היה מציין זאת בחו"ד שלו.
סוגיות הסטנדרט הכפול: הדו"חות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות המקובלים ודיווח נאות (חשבונאית והגילוי הנאות) וגם מציינים את הגילוי והשיקוף הנאות בהיבט הכלכלי.
3. הכוונה בסעיף זה שכל דו"ח עומד בפני עצמו ונותנים חו"ד לכל דו"ח ושנה בנפרד. בהחלט יכול להיות מצב שתינתן חו"ד חלקה על המאזן אבל שלילית על רוו"ה כי הדו"חות והשנים עומדים בפני עצמם. משום כך מכיוון שהדו"חות קשורים זה לזה בקשר הדוק כיצד ניתן לתת חו"ד שונה לכל אחד מהם?
ההנהלה והדירקטוריון מכינים את הדו"חות ורו"ח מבקר אותם. יכול להיות שההנהלה הציגה לא נכון את אחד הדו"חות, למשל את הרוו"ה, בכוונה בניגוד לכללים המקובלים אבל התוצאה הסופית כן הייתה נכונה ועברה למאזן נכון. חשבונאות כוללת גם מדידה וגם גילוי ובמצב זה דו"ח אחד מוצג נכון והאחר לא.
5. בשאלת אירועים או דו"ח משובש, ניתן להתייחס בנוסח לכל חברה בע"מ/חל"צ.
6. התקן מתייחס רק לסוגיות מהותיות, כלומר נושא שאינו מהותי לא נכנס בפתחו של תקן ביקורת 72, ועדיין אפשר לתת חו"ד חלקה. קביעת המהותיות ומהי רמתה נתונה לשיקול הדעת של רו"ח. הגורם העיקרי בשיקול הדעת הוא במונחים כספיים 5% מההון או מהרווח. מהותי זה לא רק כסף זה גם דבר שחשוב מסיבה כלשהי לקורא הדו"חות הכספיים והגילוי ההולם לכך, מכאן גם אם אין השפעה מהותית כספית כמותית על החברה, המהותיות נמדדת בחשיבות המידע למשקיע ולקוראי הדו"חות הכספיים.

סוגי הדו"חות של רו"ח
8. דו"ח רו"ח המבקר יכול לכלול כל אחד מהבאים:
(1) לפי הנוסח האחיד-
(2) חו"ד הכוללת שינוי מהנוסח האחיד-
א. אינם משפיעים על חו"ד- עדיין נשארת חלקה – הפנית תשומת לב
ב. משפיעים על חו"ד- שלילית, מסויגת או הימנעות.
9. הנוסח האחיד כולל פסקאות: מבוא, היקף, חו"ד ותוספות.
המבקר יכול לתת חו"ד בלתי מסויגת- דהיינו הביקורת התנהלה לפי תקני ביקורת ונהלי ביקורת מקובלים כאשר…………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בנושא: | ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

השפעת התחרותיות בין חברות דירוג אשראי על איכות התחזיות

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה סמינריונית בקורס: | דוחות כספיים מאוחדים – 96032 | נושא העבודה: | השפעת …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?