מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה מחקרית: השפעת הפער בין הרווח החזוי לבין רווח בפועל על מחיר המניה בשוק

#7003
שם הקובץ:
רווח-חזוי-ורווח-בפועל.docx

להורדת הפריט

השפעת הפער בין הרווח החזוי לבין רווח בפועל על מחיר המניה בשוק

תוכן העניינים

1. מבוא 2
2. סקירת ספרות 4
2.1. יעילות שוק ההון 4
2.2. הגורמים המשפיעים על מחיר המניה 13
2.3. הפער בין הרווח הצפוי לרווח בפועל כגורם לשינוי במחיר המניה 15
2.4. השערות המחקר 19
3. שיטת המחקר 20
3.1. המדגם 20
3.2. המשתנים 20
3.3. איסוף הנתונים 21
3.4. ניתוח הנתונים 22
4. ממצאים 23
4.1. סטטיסטיקה תיאורית 23
4.2. בדיקת השערות 23
5. דיון ומסקנות 26
6. רשימת מקורות 29
נספח א' – נתונים גולמיים 31
נספח ב' – עיבודים סטטיסטיים 36

טבלה מס' 1 – סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 24
תרשים מס' 1 – תגובת השוק בהתאם לכיוון הפער בין הרווח הצפוי לרווח בפועל 25
תרשים מס' 2 – הקשר בין הפער בין הרווח הצפוי לרווח האקטואלי לבין תגובת השוק 26

1. מבוא

השערת השוק היעיל, על כל גרסותיה, נבדקה פעמים רבות בעבר, ואין עקביות בין תוצאות המחקרים האמפיריים שנערכו. תיאורטית, מחירו של נכס פיננסי אמור להיקבע על ידי תזרים המזומנים הצפוי מהאחזקה באותו הנכס. במקרה של מניות מדובר במחיר המניה העתידי ובזרם הדיבידנד. גם מחיר המניה העתידי וגם זרם הדיבידנד הצפוי תלויים ברווחיה של החברה, המאפשרים לה לחלק דיבידנד. לכן מחיר המניה קשור בקשר חיובי עם ריווחי החברה (נחמיאס, 2003). ואכן, Balachandran & Mohanram (2010) וShamy & Kayed (2005) מצאו כי הרווחים מסבירים חלק גדול מהשונות במחירי המניות. אך כיוון שכאמור מחיר המניה אמור להיקבע על ידי התזרים הצפוי, ולא על ידי תזרים העבר, יש לצפות שמחירי המניות יושפעו מן הרווחים החזויים של החברות, ולא רק מרווחי העבר (Gift, Gift & Yang, 2010).
על פי נחמיאס (2003), מחיר הנכס הפיננסי מתאים את עצמו למידע החדש הזורם לשוק. לכן כאשר מתפרסמים הדוחות הכספיים, מחירי המניות מתאימים את עצמם למידע החדש. במידה והרווחים המדווחים שונים מהרווחים הצפויים, נצפה לשינוי במחיר המניות. מטרת עבודה זו היא לבדוק איזו גרסה של השערת השוק היעיל מתקיימת בשוק ההון הישראלי, על ידי בחינת הקשר שבין הפער בין הרווח החזוי (על ידי אנליסטים) ובין הרווח בפועל (המדווח), לבין תגובת מחיר המניה לדיווח. שאלת המחקר היא האם קיים קשר, ואם כן איזה קשר, בין הפער בין הרווח הצפוי לרווח בפועל, לבין השינוי במחיר המניה בעקבות הדיווח.
למחקר יעילות השוק חשיבות רבה מבחינה תיאורטית מבחינה מעשית. מבחינה תיאורטית המחקר מאפשר לבחון איזו מידה ואילו מאפיינים של יעילות השוק מתקיימים בשוק ההון הישראלי, ולהתבונן מחדש בגורמים המשפיעים על מחירי המניות. המחקר תורם גם לביסוס או הפרכת השערת השוק היעיל על דרגותיה השונות, וגם לזיהוי דרך קביעת ערכיהם של נכסים פיננסיים. מבחינה מעשית בדיקת יעילות השוק עשויה לסייע גם לצד המשקיעים, המעוניינים לנתב את כספם באופן היעיל ביותר כדי להשיג תשואה מרבית ברמת סיכון נתונה, וגם לחברות, המעוניינות לגייס הון במחיר התואם את הסיכון הגלום בפרויקטים שלהן.
בחרתי בנושא זה כיוון שבעבודתי אני מתעסק בשוק ההון, ועניין אותי לבדוק כיצד משפיעות הערכות האנליסטים והדיווחים הכספיים על מחירי המניות בשוק הישראלי.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

סיכומי שיעור מלאים בקורס: ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות

סיכום קורס

ביקורת חשבונות מתקדמת ובעיות מיוחדות | תוכן עניינים | הרצאה 1 8 | דו"ח המבקרים (700ISA ) …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?