מאגרי עבודות וסיכומים

עבודה סמינריונית אמפירית: הקשר שבין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה לבין הרווחה הנפשית בקרב תלמידי תיכון עובדים

#6336
שם הקובץ:
תמיכה-חברתית.docx

להורדת הפריט

הקשר שבין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה לבין הרווחה הנפשית

מגישה:
ת.ז.
המנחה:
תאריך:

תקציר

מחקר זה עוסק בקשר בין תמיכה חברתית והעשרת לימודים-עבודה, לבין הרווחה הנפשית של תלמידי תיכון. במחקר השתתפו 342 תלמידים בכיתות י'-י"ב בבית ספר רגיל במרכז הארץ. כל בני הנוער שהשתתפו במחקר עובדים בנוסף ללימודים, או עבדו בחצי השנה האחרונה. התלמידים מילאו שאלון הכולל ארבעה חלקים – שאלון תמיכה חברתית, שאלון העשרה לימודים-עבודה, שאלון רווחה נפשית, ושאלון דמוגרפי. התמיכה החברתית נבחנה בארבע רמות שנות – תמיכה מאדם קרוב, תמיכה מהמשפחה, תמיכה מהחברים, ותמיכה כללית. בנוסף נבחנו שלושה סוגי העשרה: העשרת לימודים-עבודה, העשרת עבודה-לימודים, והעשרה כללית. בניתוח הממצאים נמצא קשר חיובי ומובהק בין התמיכה החברתית לבין ההעשרה. בנוסף, נמצא קשר בין ההעשרה לבין הרווחה הנפשית. בניגוד להשערת המחקר השלישית, לא נמצא שההעשרה מתווכת את הקשר שבין התמיכה החברתית לבין הרווחה הנפשית.

תוכן העניינים

תקציר 2
1. מבוא 4
1.1. הצגת הבעיה 4
1.2. תמיכה חברתית 4
1.3. העשרת לימודים-עבודה 5
1.4. רווחה נפשית 6
1.5. רציונאל המחקר 8
2. שיטת המחקר 10
2.1. תיאור המדגם 10
2.2. כלי המחקר 11
2.3. הליך המחקר 12
3. ממצאים 13
3.1. סטטיסטיקה תיאורית 13
3.2. בדיקת השערות 13
3.3. ניתוחים נוספים 15
4. דיון 16
5. רשימת מקורות 18

1. מבוא

1.1. הצגת הבעיה

רווחה נפשית היא מושג מורכב שמושפע ממשתנים רבים ומגוונים. חלק ממשתנים אלו, כמו הנושא של תמיכה חברתית, זכו להתייחסות מחקרית רבה ויש עליהם קונצנזוס בקרב חוקרים (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008). תרומתם של משתנים אחרים לרווחה נחקרה פחות, והקשר בינם לבין הרווחה החברתית לא לגמרי ברור. אחד ממשתנים אלו הוא המשתנה של העשרת לימודים-עבודה, כלומר מצב שבו העבודה והלימודים מסייעים זה לזה במקום להפריע זה לזה (Butler, 2007). נושא זה רלווונטי במיוחד לישראל כיום, מכיוון שתלמידים רבים בישראל עובדים במשרה חלקית. נשאלת השאלה, מה הם הגורמים שמשפיעים על רווחתם של תלמידים, ומהו הקשר בין התמיכה החברתית וההשערה לבין הרווחה החברתית?
הבנת המשתנים המשפיעים על רווחתם של התלמידים יוכל להביא לשיפור במצבם של תלמידים רבים באופן כללי, ובפרט שיפור במצבם של תלמידים שעובדים תוך כדי הלימודים. בנוסף, ראוי לציין כי על אף שהעשרת לימודים-עבודה היא מצב ידוע ומתואר בספרות המחקרית, המנגנון באמצעותו העבודה יכולה לתרום לביצועים בלימודים אינו ברור (Butler, 2007). הבנת המנגנונים שמביאים להעשרה יכולה לתרום לידע המחקרי, ולסייע בעתיד ליצור עבודות ותנאי עבודה שיוכלו לשפר את רווחתם של תלמידים וסטודנטים מבלי ששני התפקידים יפגעו זה בזה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?