מאגרי עבודות וסיכומים

עבודת גמר תואר שני: הבדלים מגדריים בחשיפה של ילדים ובני נוער לסיכונים באינטרנט ובדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו (עבודה אמפירית כולל שאלונים!)

#6091
שם הקובץ:
הבדלים-בין-בנים-לבנות-בחשיפה-לסיכונים-באינטרנט.docx

להורדת הפריט

הבדלים מגדריים בחשיפה של ילדים ובני נוער לסיכונים באינטרנט ובדרכי ההתמודדות עם סיכונים אלו

תוכן העניינים

תקציר II
רשימת לוחות III
רשימת תרשימים IV
מבוא 1
פרק א: סקירת ספרות 2
1. הרגלי הגלישה של בני נוער וילדים 2
2. הסכנות באינטרנט 4
3. מעורבות הורים בפעילות הגלישה של ילדים ובני נוער 7
4. דרכי התמודדות עם סכנות האינטרנט 9
5. דרכי התמודדות ברמה המערכתית – בית ספרית 11
6. קשר בין מגדר לגלישה באינטרנט והשלכתו על משתני המחקר 14
7. שאלות המחקר 16
פרק ב: שיטת המחקר 18
1. משתתפי המחקר 18
2. כלי המחקר 19
3. הליך המחקר 21
4. ניתוח הנתונים 21
פרק ג: ממצאים 22
1. סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 22
2. בדיקת השערות 23
פרק ד: דיון ומסקנות 32
1. דיון בממצאים 32
2. מסקנות המחקר 36
3. השלכות יישומיות לשדה המחקר 37
4. התרומה בתחום הנחקר 38
5. מגבלות המחקר 38
6. כיווני חקירה חדשים 39
רשימת מקורות 40
נספחים: נספח מס' 1: פרטי שאלון הסקר 46
נספח מס' 2: פרטי שאלון הסקר לפי המרכיבים המרכזיים 49

תקציר

מטרת המחקר היא, לבחון את ההבדלים בין בנים לבנות בהרגלי הגלישה ברשת, במידת הסכנות ובסוג הסכנות אליהן הם נחשפים, בדרכי ההתמודדות עם סכנות האינטרנט, ובמידה בה הורים מגלים מעורבות בפעילות הגלישה של ילדיהם. שאלת המחקר הראשונה היא, האם יש קשר בין מגדר לבין השימושים השונים ברשת? השנייה היא, האם יש קשר בין מגדר לבין רמת הסכנות ברשת? השלישית היא, האם יש קשר בין מגדר לבין דרכי ההתמודדות? והרביעית היא, האם קיים קשר בין מגדר לבין מעורבות הורים ברשת? לצורך כך נערך מחקר כמותי, ונעשה שימוש בנתוני סקר שנערך על ידי משרד החינוך, שבחן את הרגלי הגלישה ומצבי הסיכון האישיים של הילדים בבית הספר ומחוצה לו בזמן הגלישה. במחקר השתתפו 882 תלמידים: 365 בנים ו- 517 בנות, מכתות ה' ח' ו יא'.
מהממצאים עלה, כי ישנם הבדלים מובהקים בהרגלי הגלישה בין בנים לבנות כך שבנות מדווחות על יותר שימוש באינטרנט לצרכי פנאי ולצרכי תקשורת לעומת בנים. כמו כן, נמצא, כי בנים חשופים יותר למצבי הסיכון: קשר עם זרים, אלימות מקוונת – קורבנות, ותכנים פוגעניים, לעומת בנות. בנוגע לדרכי ההתמודדות, נמצא, כי בנות מדווחות על יותר שימוש בחסימה לעומת בנים, ובנים מדווחים יותר על תגובה נגדית לעומת בנות. בניגוד למשוער, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות במעורבות ההורים.
מסקנות המחקר הן, כי ישנם הבדלים מובהקים בין בנים לבנות בהרגלי הגלישה, בחשיפה לסיכונים באינטרנט, ובדרכי ההתמודדות, הנובעים מהחיברות השונה שעוברים ילדים וילדות צעירים, ולכן מומלץ לנקוט במדיניות דיפרנציאלית מתונה מבחינה מגדרית בתכניות התערבות בנוגע לגלישה בטוחה.

רשימת לוחות

לוח 1 : שעות גלישה ביום לפי מגדר 19
לוח 2: מרכיבי שאלון המחקר: הרגלי גלישה ברשת 20
לוח 3: סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 22
לוח 4: הבדלים בין בנים לבנות בהרגלי גלישה 24
לוח 5: הבדלים בין בנים לבנות בחשיפה לסכנות 25
לוח 6: הבדלים בין בנים לבנות בהרגלי גלישה בקרב הרשומים ברשת חברתית 26
לוח 7: הבדלים בין בנים לבנות בדרכי התמודדות 27
לוח 8: הבדלים בין בנים לבנות בדיווח 28
לוח 9: הבדלים בין בנים לבנות בפנייה לעזרה 28
לוח 10: הבדלים בין בנים לבנות בדרכי התמודדות 29
לוח 11: הבדלים בין בנים לבנות במעורבות הורים 30

 

רשימת תרשימים

תרשים 1 : התפלגות משתתפי המחקר לפי מגדר (n=882) 18
תרשים 2: התפלגות משתתפי המחקר לפי כיתות 19
תרשים 3: סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 23
תרשים 4: הבדלים בין בנים לבנות בהרגלי הגלישה 24
תרשים 5: הבדלים בין בנים לבנות במצבי הסיכון 26
תרשים 6: ההבדלים בין בנים לבנות בדרכי ההתמודדות 30
תרשים 7: הבדלים בין בנים לבנות במעורבות הורים 31

 

מבוא

נושא העבודה המוצעת הוא, הבדלים בין בנים לבנות בהרגלי גלישה בטוחה ברשת – ראיה מערכתית, והקשר בין המגדר למאפיינים המנבאים את חשיפת הגולש לסכנות אלו. לתרבות הדיגיטלית חשיבות רבה בחיי מבוגרים ילדים ונוער. רשת האינטרנט מאפשרת לגולשים גישה לידע עשיר, רלוונטי וזמין, ולאינספור מאגרי מידע ותקשורת במהירות, בקלות, מכל מקום בעולם ולכל מקום בעולם (כהן ועייני, 2012). אך בשנים האחרונות, אנו עדים ללא מעט סכנות הטמונות בגלישה ברשת, לאלימות שאליה נחשפים ילדים ובני נוער, לפעילות כוחנית ותוקפנית במטרה לפגוע בבני אדם באמצעות האינטרנט, להטרדות והשפלות מסוגים שונים (וויסבלאי, 2011).
מטרת המחקר היא לבחון את ההבדלים בין בנים לבנות, בגילאי התבגרות שונים בהרגלי הגלישה ברשת, באיזו מידה קיים קשר בין מגדר לבין סוג השימוש אותו הם עושים ברשת האינטרנט, ובמידת הסכנות הטמונות ברשת האינטרנט עבור ילדים ובני נוער בהקשר המגדרי. כמו כן, יבחנו ההבדלים בין המינים בשיעור ובמידה בה הורים מגלים מעורבות בפעילות הגלישה של ילדיהם, או מתקינים תוכנת סינון, ובפערים המגדריים בדרכי ההתמודדות עם סכנות האינטרנט.
יחודו של מחקר זה הוא בכך, שהוא מאפשר לבחון את הסכנות עימן מתמודדים ילדים ובני נוער באינטרנט, תוך התחשבות במגדר הילד, ובכך להציג תמונה מפורטת ומדויקת יותר, אשר שמה את ההבדלים בין מגדריים בלב המחקר – לעומת נקודת מבט הבוחנת את הסכנות בקרב כלל האוכלוסייה. תוצאות הסקר וניתוח הממצאים, שיתקבלו במחקר הנוכחי, יסייעו בקבלת החלטות עתידיות בנוגע למדיניות החינוך לגלישה בטוחה ברשת, ובתכנון תכנית עבודה מערכתית בית ספרית, החל מבניית חזון חינוכי, המשלב בתוכו את ההתנהגות האתית ערכית מוסרית ברשת, המתאימה למציאות הקיימת בעידן המאה ה-21, ועד מימושו כשפה וכחלק מתרבות בית ספרית, שאותו יובילו מנהלי בתי ספר בעזרת הצוותים החינוכיים הכוללים יועצים, פסיכולוגים, מחנכים, רכז התקשוב וספקים חיצוניים. בנוסף, תוצאות הסקר וניתוחם, יחשפו את הרגלי הגלישה ברשת, ויתוו דרך לשיפור הטמעת התכנים בתוכניות ההתערבות השנתית במוסדות החינוך בהתחשב בהבדלי המגדר, בשלבי ההתבגרות השונים.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

חינוך דיאלוגי: הדיאלוג על פי בובר, דוסטויבסקי וטיילור

עבודה מסכמת

[מוסד אקדמי] | עבודה מסכמת בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: | חינוך דיאלוגי | מגיש: | …

לפרטים נוספים

ציור עץ בטיפול באמנות: מבחן ציור העץ (מבחן באום)

סקירת ספרות

מבחן ציור העץ (מבחן באום) | תוכן עניינים | טיפול באומנות וציור 1 | מבחן ציור העץ …

לפרטים נוספים

סיכום מלא של הקורס: שיטות מחקר איכותני. מעולה להכנה למבחן!

סיכום קורס

שיטות מחקר איכותניות | תוכן העניינים | צורת המחקר ונתוני המחקר 1 | סוגי שאלות 2 | …

לפרטים נוספים

הפרעות חרדה בקרב ילדים: גורמי סיכון וגורמי הגנה

עבודה סמינריונית

[שם המוסד האקדמי] | [שם הפקולטה / חוג] | עבודה סמינריונית בקורס: | [שם הקורס] | בנושא: …

לפרטים נוספים

שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית לשם הגברת רמת החשיבה ורמת העניין במקצועות רבי מלל – כולל פיתוח יחידת לימוד!

פרויקט גמר

[שם המוסד האקדמי] | פרויקט גמר בסמינר: | סמינריון דידקטי מחקרי | בנושא: | שימוש בלמידה אינטרדיסציפלינרית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?