מאגרי עבודות וסיכומים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

#7517
שם הקובץ:
חברת-גולף.docx

להורדת הפריט

הערכת שווי חברה: חברת גולף

תקציר הפרוייקט

חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של פריטים ומוצרים אופנתיים בשני תחומי פעילות: תחום אופנת ההלבשה, ותחום אופנת הבית. השיווק מתבצע באמצעות חנויות המופעלות על-ידי החברה.
גולף היא אחת החברות המובילות בתחומיה בישראל ומותגיה נמנים על מותגי האופנה המוכרים ביותר בארץ. החברה זוקפת את המובילות לשמירה על אופנתיות, חדשנות, פיתוח ועיצוב של מגוון רחב ומשתנה תדיר של דגמים; הקפדה על איכות המוצרים; הפעלת מערך לוגיסטי מתקדם; ואסטרטגיות מובנות של שיווק ומיתוג.
השוק בו פועלת חברת גולף הוא שוק תחרותי. התחרות בתחומי המכירה הקמעונאית של אופנת ההלבשה ואופנת הבית, נובעת מפתיחתן של חנויות של רשתות בינלאומיות ארץ, מכניסתן של חנויות חדשות ושל רשתות מקומיות בתחומים אלה. התחרות בין מרכזי קניות מבוקשים הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית מתגברת, וגורמת לירידה במכירות בחנויות הנמצאות במרכזי מסחר סמוכים.
מניתוח הדוחות הכספיים של החברה ניתן לראות שישנה מגמה של עלייה מינורית במכירות, שמירה על שיעור רווח גולמי יציב, ועלייה בהוצאות התפעול. כמו כן ניתן לראות מהדוחות שהחברה ממומנת בעיקר בהון עצמי, ובמיוחד ברכוש שוטף.
פרוייקט זה התבסס על 4 שיטות להערכת שווי: שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF), שיטת המכפיל, שיטת השווי הנכסי הנקי, והשוואה לחברות אחרות.
הערכות השווי בשיטות השונות הניבו סכומים שונים, אך כל ההערכות נמצאות באותו סדר גודל בין 155,693 אלפי שקלים (שיטת DCF) דרך 232,527 אלפי שקלים (שיטת השווי הנכסי הנקי) לבין 333,011 אלפי שקלים בשיטת ההשוואה לחברות אחרות.
ההבדלים בין ההערכות מוסברים בכך שהשוק מצפה לצמיחה גבוהה יותר ומהירה יותר לעומת המודל לפיו הוערכה החברה בשיטת DCF. כיוון ששיטת השווי הנכסי הנקי מניבה רצפה להערכת השווי, הערכת השווי הסופית חושבה כממוצע בין תוצאת שיטה זו לבין שיטת ההשוואה לחברות אחרות. הערכה זו עומדת על 282,768 אלפי ₪.

תוכן העניינים

1. תאור החברה 5
1.1. תחום אופנת ההלבשה 5
1.2. תחום אופנת הבית 6
1.3. יעדים ואסטרטגיה עסקית 6
1.4. מבנה ארגוני 7
2. סביבה עסקית 8
2.1. סביבת המאקרו 8
2.2. סביבה רגולטורית 9
2.3. תחרות 9
3. מודל SWOT 11
3.1. חוזקות 11
3.2. חולשות 11
3.3. איומים 12
3.4. הזדמנויות 13
4. ניתוח דו"ח תקופתי 14
4.1. דו"ח רווח והפסד 14
4.2. מאזן 15
4.3. יחסים פיננסיים 16
5. שווי השליטה בחברה ציבורית 17
6. מתודולוגיה 18
6.1. שיטת היוון תזרימי מזומנים (D.C.F) 18
6.2. שיטת המכפיל 22
6.3. שיטת השווי הנכסי הנקי 23
6.4. השוואה לחברות דומות 25
7. הערכת שווי 26
7.1. שיטת היוון תזרימי מזומנים 26
7.2. שיטת המכפיל 29
7.3. שיטת השווי הנכסי הנקי 30
7.4. השוואה לחברות דומות 30
7.5. סיכום הערכת שווי 31
8. ביבליוגרפיה 32

תרשים 1: מבנה ארגוני חברת גולף 7

טבלה 1: ניתוח דו"ח רווח והפסד – חברת גולף 14
טבלה 2: ניתוח מאזנים – חברת גולף 15
טבלה 3: יחסים פיננסיים 16
טבלה 4: חישוב חוב פיננסי נטו 27
טבלה 5: חישוב צריכת הון חוזר 27
טבלה 6: הערכת שווי על פי שיטת DCF 29
טבלה 7: שיטת המכפיל 29
טבלה 8: השוואה לחברות אחרות 30
טבלה 9: סיכום הערכות השווי 31

נוסחה 1: חישוב פרמיית שליטה 17
נוסחה 2: חישוב מחיר ההון 19
נוסחה 3: חישוב מחיר ההון העצמי 20

1. תיאור החברה

חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של פריטים ומוצרים אופנתיים בשני תחומי פעילות: תחום אופנת ההלבשה, ותחום אופנת הבית. השיווק מתבצע באמצעות חנויות המופעלות על-ידי החברה.
גולף היא אחת החברות המובילות בתחומיה………..

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 13 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 13

מטלת מנחה (ממ"ן) 13 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות – 13038 | מספר השאלות: 7משקל המטלה: % …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 12 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 7,6,5,4מספר …

לפרטים נוספים

פתרון ממ"ן 11 בריתות אסטרטגיות גלובליות

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: בריתות אסטרטגיות גלובליות - 13038 | חומר הלימוד למטלה: פרקים 3,2,1מספר …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס בריתות אסטרטגיות גלובליות אביב 2019 (2019ב')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 13038 | בריתות אסטרטגיות גלובליות | חוברת הקורס אביב ב2019 | כוללת את שאלות …

לפרטים נוספים

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?