מאגרי עבודות וסיכומים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

#7621
שם הקובץ:
ריכוזיות-בתחום-הביקורת-על-דוחות-הבנקים.docx

[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בנושא:

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

שם הסטודנט:
ת.ז.
המנחה:

[תאריך]

תוכן העניינים

א. מבוא: 3
ב. היבטים תיאורטיים 4
1. סקירת ספרות רלוונטית 4
2. שאלת המחקר 7
3. השערות המחקר 7
ג. היבטים אמפיריים 8
1. בחירת המדגם 8
2. אופרציונליזציה 9
3. שיטת עיבוד הנתונים 10
4. תוצאות 10
5. דיון ומסקנות 13
ד . ביבליוגרפיה 15
נספח א' – פלטי SPSS 16

 

א. מבוא

בכתבה שפורסמה לאחרונה בדה-מרקר, חשפה איזסקו (2012) את המצב בארץ, בו משרד רו"ח אחד שולט על ביקורת הדוחות של רוב הבנקים הגדולים. מדובר על מצב קיצוני במיוחד של ריכוזיות בענף הביקורת החשבונאית. על פי האמור בכתבה, מצב זה בעייתי כיוון שבשל הריכוזיות, בין הבנקים לבין הרו"ח המבקר עשויים להיווצר יחסים קרובים מדי, שעלולים לפגוע באיכות הביקורת.
גם בארה"ב, בשנים האחרונות מגלים קובעי המדיניות דאגה גוברת לגבי הסיכונים המגולמים בריכוזיות של רואי החשבון המבקרים. הדאגה העיקרית אותה הם מעלים היא כי הריכוזיות בשוק זה תפגע בתחרות בין חברות ראיית החשבון, תיצור שאננות בקרבם ותוביל לגישה חקרנית פחות ולכן לאיכות ביקורות נמוכה יותר. דאגה זאת נתמכת בנתונים המראים כי תמריצים הנובעים מן השוק, כמו פגיעה בשמה הטוב של החברה, מעודדים במידה מסוימת ביקורת איכותית (Boone et al., 2012). תמריצים אלו צפויים להיות רגישים לריכוזיות השוק, כך ששוק נטול תחרות אינו מספק את התמריצים לביקורת איכותית (Francis et al., 2011).
Gul et al. (2010) מביאים נתונים התומכים בחששות אלו. הם מצאו שכניסה של חברות ביקורת בינלאומיות לשוק מוריד את רמת האחידות במחירי המניות. ממצא זה משליך על איכות הביקורת מכיוון שביקורת איכותית מספקת מידע מהימן על מצבן הכלכלי של החברות העומדות בביקורת, ולכן מייצרת שונות גבוהה יותר במחירי המניות (Gul et al., 2010). כמו כן, Boone et al. (2012) מצאו כי בארה"ב הריכוזיות בשוק הביקורת על הדוחות הכספיים יוצרת סובלנות גבוה יותר של חברות הביקורת לאי סדרים בדו"חות הפיננסים. משמעותה של סובלנות זו היא איכות ביקורות נמוכה יותר (Boone et al., 2012).
בנוסף, מחקרם של Francis et al. (2011) שנערך בזירה הבינלאומית מראה כי קיים קשר בין הריכוזיות לאיכות הביקורת. קשר זה בא לידי ביטוי בכך שבמדינות בהם שוק זה מרוכז בידי שתי החברות הגדולות איכות הביקורת נמוכה יותר מאשר במדינות בהן שוק זה נשלט בצורה מפוזרת יותר על ידי ארבע חברות ויותר (Francis et al., 2011).
מטרת עבודה זו היא לבחון על רקע זה את הריכוזיות בתחום הביקורת על הדוחות הכספיים של החברות הפיננסיות הגדולות בישראל בחמש השנים האחרונות, בכדי לבדוק האם קיימת סכנה לפגיעה באיכות הביקורת.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?