מאגרי עבודות וסיכומים

שחיקה ועומס בעבודה בקרב אחיות – עבודה סמינריונית אמפירית, כולל שאלונים!

#6314
שם הקובץ:
שחיקה-ועומס-בעבודה-בקרב-אחיות.docx

להורדת הפריט

שחיקה ועומס בעבודה בקרב אחיות

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין העומס בעבודה בקרב אחיות לבין התשישות הרגשית ותחושת המסוגלות המקצועית שלהן, באמצעות מערך מחקר מתאמי. לצורך כך נדגמו 32 אחיות בגילאים 24 עד 54. המשתתפות מילאו שאלון שחיקה MBI-GS למדידת התשישות הרגשית והירידה במסוגלות המקצועית, ושאלון עומס יתר Role Overload Scale למדידת העומס בעבודה. בנוסף, מילאו המשתתפות שאלון דמוגרפי שחובר לצורך המחקר.
נמצא קשר חיובי מובהק (p<0.01) בין העומס בעבודה לתשישות הרגשית, כך שככל שהעומס בעבודה גבוה יותר, התשישות הרגשית גבוהה יותר, אך לא נמצא קשר מובהק בין העומס בעבודה לירידה בתחושת המסוגלות המקצועית. נמצא קשר מובהק ברמה של 5% בין ההשכלה לבין הירידה בתחושת המסוגלות המקצועית, כך שככל שההשכלה גבוהה יותר, תחושת המסוגלות המקצועית נשארת גבוהה יותר.
מסקנות המחקר הן כי עומס בעבודה מגביר את התשישות הנפשית אך לא פוגע במסוגלות המקצועית. בהתבסס על ההנחה, שלא נבדקה במחקר זה, לפיה תשישות רגשית פוגעת בתפקוד האחיות, המלצות המחקר הן לשקול איזון בעומס העבודה של האחיות, לצורך הפחתת עומס היתר בעבודה.

תוכן העניינים

מבוא 1
מסגרת מושגית 2
עומס בעבודה 2
תשישות רגשית 3
תחושת המסוגלות המקצועית 4
סקירת ספרות 5
עומס בעבודה ותשישות רגשית 5
עומס בעבודה ותחושת המסוגלות המקצועית 7
השערות ומודל המחקר 9
השערות המחקר 9
מודל המחקר 9
שיטת המחקר 10
אוכלוסייה ומדגם 10
כלי המחקר 11
הליך המחקר 12
ממצאים 13
סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 13
בדיקת השערות 13
ניתוחים נוספים 14
דיון 15
ביבליוגרפיה 17
נספח א' – שאלון שחיקה 19
נספח ב' – שאלון עומס בעבודה 20
נספח ג' – שאלון דמוגרפי 21

מבוא

נושא העבודה הוא הקשר בין עומס בעבודה לבין תשישות רגשית ותחושת המסוגלות המקצועית.
אפשר להגדיר עומס בעבודה כמצב בו העובד עומד בפני משימות רבות עם מעט זמן לבצען כאשר לעובד חסרים המשאבים לעמוד בפני דרישות העבודה. תשישות רגשית מהווה מרכיב מרכזי בהגדרת המושג שחיקה שנחווית כתוצאה מעומס בעבודה.אפשר להגדיר תשישות רגשית כמצב בו העובד חש מרוקן מאנרגייה, מדוכא וחסר יכולת להתאושש. תחושת היכולת המקצועית היא המידה בה העובד תופס את עצמו כבעל יכולת במסגרת המקצועית .תחושה זאת נבנית מהצלחות וכשלונות במקום העבודה .
נושא זה נבחר משום שכותבת העבודה עובדת במקום עבודה בו קיים עומס תמידי וניתן להבין מצפייה באחיות העובדות במחלקה כי העומס משפיע על תחושותיהן ועל רגשותיהן .מטרת המחקר היא לבחון האם קיים קשר בין עומס בעבודה לבין תשישות רגשית ותחושת המסוגלות המקצועית.מחקר זה חשוב משום שמתוצאותיו ניתן ללמוד על היקף התופעה ועל דרכים להתמודדות עימה. כגון מתן כלים לאחיות להכיל ולהתמודד עם הרגשות והתחושות שעולות כתוצאה מתחושת העומס בעבודה.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

פתרון ממ"ן 12 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 12

מטלת מנחה (ממ"ן) 12 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידות 11 ,10 …

לפרטים נוספים

פתרון ממן 11 התנהגות ארגונית מקרו

ממ"ן 11

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 | הקורס: – 10434התנהגות ארגונית מקרו | חומר הלימוד למטלה: יחידה 9 | …

לפרטים נוספים

חוברת הקורס התנהגות ארגונית מקרו קיץ 2023 (2023ג')

שאלות / הנחיות

האוניברסיטה הפתוחה | 10434 | התנהגות ארגונית מקרו | חוברת הקורס סמסטר קיץ 2023ג | כוללת את …

לפרטים נוספים

התערבות הרשות המבצעת בסכסוך עבודה של העובדים הסוציאליים

עבודה פרוסמינריונית

האוניברסיטה הפתוחה | עבודה פרו-סמינריונית בקורס: | יחסי עבודה |   | בנושא: | התערבות הרשות המבצעת …

לפרטים נוספים

ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות ארגונית במגזר הציבורי

סקירת ספרות

שם המוסד האקדמי | שם המסלול/פקולטה | סקירת ספרות בנושא: | ניהול אסטרטגי, שביעות רצון לקוחות ומחוייבות …

לפרטים נוספים

הקשר בין הקונפליקט התפקידי לביצועי העובדים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

קונפליקט תפקידי וביצועי אנשי המכירות של נגב קרמיקה בע"מ | The Relationship between Role Conflict and Salespeople …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?