מאגרי עבודות וסיכומים

תגובות שוק ההון לאירועים מדיניים בישראל

#7413
שם הקובץ:
השפעת-אירועים-פוליטיים-על-שוק-ההון-בישראל.docx

להורדת הפריט

[שם המוסד האקדמי]

עבודה סמינריונית בקורס:
[שם הקורס]

בנושא:

תגובות שוק ההון לאירועים מדיניים בישראל

מגישים:
ת.ז.
מחזור:
המנחה:

[תאריך]

תוכן עניינים

1. מבוא 3
2. סקירת ספרות 4
2.1 השערת השוק המשוכלל 4
2.2 השפעת אירועים פוליטיים על שוק ההון 5
2.3 הצגת האירועים 9
2.4 רציונל המחקר 12
2.5 השערות המחקר 13
3. שיטת המחקר 14
3.1. איסוף הנתונים 14
3.2. ניתוח הנתונים 14
4. ממצאים 15
4.1. ממצאים כלליים 15
4.2. אינתיפדת אל-אקצא 16
4.3. התפטרות שר האוצר בנימין נתניהו 18
4.4. מלחמת לבנון השניה 19
4.5. מבצע עופרת יצוקה 21
4.6. תגובת יתר 22
5. דיון ומסקנות 23
6. ביבליוגרפיה 25

1. מבוא

עבודה זו עוסקת בהשפעה של אירועים פוליטיים על שוק ההון בישראל. ההשפעה על שוק ההון נבחנת במונחים של שינויים אבנורמליים במחירים, ושל השפעה על התנודתיות. מטרת המחקר היא לבחון את יעילות השוק.
על פי השערת השוק היעיל מידע חדש מעובד מיד ובא לידי ביטוי במחירי הנכסים, לכן המהירות בה השוק מטמיע את המידע החדש משקפת את יעילותו. המידה בה השוק משקף את המידע באופן נכון משקפת את מידת הרציונליות שלו, כלומר עד כמה חישוב הערכים מתבסס על מידע יסודי ואיננו מוטה. יעילות השוק נבחנה במחקרים רבים. לאחרונה השערת יעילות השוק זכתה לביקורת רבה על ידי תורות המימון ההתנהגותי. אירועים דרמטיים הם הזדמנות טובה לבדוק את מידת היעילות של השוק (Aktas & Oncu, 2006). לכן שאלות המחקר הן מה היא השפעת אירועים פוליטיים על מחירי המניות ועל התנודתיות בשוק, ולאיזו גרסה של השערת יעילות השוק דפוסים אלה מתאימים אם בכלל.
שאלות אלה תיבדקנה מנקודת מבט תיאורטית ביקורתית לגבי השערת השוק היעיל והיוצאת מנקודת הנחה כי מחירי הנכסים הפיננסיים משקפים היוון של תזרים מזומנים עתידי.
למחקר יעילות השוק חשיבות רבה הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מעשית. מבחינה תיאורטית המחקר מאפשר לבחון איזו מידה ואילו מאפיינים של יעילות השוק מתקיימים בשוק ההון בישראל ואילו לאו. כמו כן המחקר מאפשר להתבונן מחדש בגורמים המשפיעים על מחירי המניות, על התנודתיות בשוק, ויתרה מכך, על קיומם או העדרם של דפוסי תגובה מסויימים לאירועים פוליטיים, במלים אחרות המחקר תורם גם לביסוס או הפרכת השערת השוק היעיל על דרגותיה השונות, גם לאפיון קביעת ערכיהם של נכסים פיננסיים וגם לבדיקת תיאוריות התנהגותיות לגבי השוק.
מבחינה מעשית בדיקת יעילות השוק עשויה לסייע גם לצד המשקיעים, המעוניינים לנתב את כספם באופן היעיל ביותר כדי להשיג תשואה מירבית ברמת סיכון נתונה, וגם לחברות, המעוניינות לגייס הון במחיר התואם את הסיכון הגלום בפרוייקטים שלהן. כמו כן במידה וישנו חוסר יעילות, הדבר עשוי להסב רווח לאותו גורם שימצא את הדרך לתקן זאת. לדוגמא, במידה וימצא כי השווקים נוטים לתגובת יתר לאירועים שליליים, אותו גורם שיצליח לזהות נכון יותר את שיעור הירידה הראוי, יוכל לתמוך בשוק ולהיות מתוגמל על כך.

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

השפעת מחאה חברתית על מחיר מניות נסחרות

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

הפקולטה ללימודים בינתחומיים - התוכנית למנהל עסקים | סמינריון במימון | שם המנחה: | השפעת מחאה חברתית …

לפרטים נוספים

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל

מטלה

שביתות פוליטיות באנגליה והשוואה לישראל | תוכן עניינים | שביתות פוליטיות באנגליה 1 | השוואה לישראל 3 …

לפרטים נוספים

פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום המזון

עבודה סמינריונית איכותנית

האוניברסיטה העברית בירושלים | הפקולטה למדעי החברה | המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה | פעילות יזמים לקידום חדשנות בתחום …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?