מאגרי עבודות וסיכומים

סיכום מלא של הקורס ביקורת חשבונות מתקדמת

#5282

סיכום מלא של הקורס ביקורת חשבונות מתקדמת

דוח רו"ח המבקר 5
תקינה רלוונטית 5
הנוסח האחיד – מבנה דוח רואה החשבון המבקר 6
פסקה ראשונה- כותרת והפנייה 6
פסקת מבוא 6
פסקת היקף הביקורת 7
פסקת חוות הדעת 7
סוגי דוחות מבקרים 8
תקן 72- שינוי בנוסח אחיד, יצא ב2002 8
דגמים של שאלות 10
סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים 12
תקינה רלוונטית 13
כללי חשבונאות עיקריים ביישום דוחות כספיים לתקופות ביניים 13
גילויים נדרשים בדוח הכספי לתקופת ביניים תמציתי (בשנתי יש ביאורים על כל סעיף) 13
הדוחות הכספיים המוצגים 14
תקן סקירה מס' 1 15
עקרונות כלליים לסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 15
מטרת ההתקשרות לסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 15
נהלים לסקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 15
הערכת הצגות מוטעות 16
הצהרת מנהלים 16
אחריותו של רואה חשבון המבקר למידע נלווה 17
תקשורת 17
הנוסח האחיד של דוח הסקירה 17
סוגי דוח סקירה 18
אי הסכמה לטיפול החשבונאי שיושם בדוחות הכספיים הביניים 20
הגבלה על היקף הסקירה 20
דוחות כספיים לתקופת ביניים ללא דוח סקירה הסוטה מהנוסח האחיד 21
תיעוד 21
הסתמכות על רואי חשבון (פסקת הסתמכות המתווספת בדוח המבקרים) 22
תקינה רלוונטית 22
אחריות רואה החשבון המבקר 22
ביקורת עריכת הדוח הכספי המאוחד 23
אחריות מעין משותפת/מסוימת על עבודתם של רואי חשבון אחרים 24
סוגיות נבחרות לדיון בנושא הסתמכות על רואי חשבון מבקרים אחרים 25
רואי חשבון משותפים 27
דוחות מיוחדים ובלתי מבוקרים 31
תקינה רלוונטית 31
מקרים בהם רואה חשבון כלל לא יכול להוציא דוח מיוחד 31
המבחנים בדוח מיוחד 31
נוסח אישור 32
ביקורת יתרות פתיחה ודוחות השוואתיים 39
תקינה רלוונטית 39
ביקורת יתרות פתיחה 39
מספרי השוואה 40
מוסכמת ה"עסק החי" 47
תקינה רלוונטית 47
תקן ביקורת 58- מוסכמת העסק החי 48
היבט הביקורת 49
סימני אזהרה 51
גורמים מקלים 52
נהלי ביקורת – בחינת מוסכמת העסק החי 52
השלכות על חוות הדעת (התוצר הסופי של עבודת המבקר) 53
פרסומים שמופיעים באתר תחת הנושא 55
החלטת אכיפה 10-1 55
החלטת אכיפה 16-1 55
אתיקה מקצועית 56
תקינה רלוונטית 56
מטרות הפרסומים 56
אתיקה 56
כללי התנהגות מקצועית 56
תקנות אי התלות החדשות, לרבות השוואת להנחיות רשות ניירות ערך 63
תקינה רלוונטית 63
אי תלות 63
הגדרות 63
חוק החברות 63
תקנות אי התלות 63
תקנה 1 -הגדרות 64
נסיבות של ניגוד עניינים אפשרי או פגיעה באי תלות 65
עניין אישי 65
החזקה בניירות ערך 66
העסקה ע"י המבוקר- תקנות רו"ח 66
שכר טרחה 66
קשר כלכלי\עסקי 67
הלוואות\ערבות – רשות נ"ע 67
תחרות עסקית 67
עיסוקים מיוחדים 68
הנהלת חשבונות 68
סיוע בהכנסת דוחות כספיים 68
תרגול אי תלות 69
שאלה 1 69
שאלה 2 70
שאלה 3 71
תקני אב בביקורת 72
ביקורת אפקטיביות הבקרה הפנימית 77
נוסח אחיד 85
שינויים מהנוסח האחיד 87
מכתב התקשרות 90
תקן ביקורת 91 91
התקשרות בין רו"ח אחד לרו"ח אחר 92
מינוי מבקר פנימי בחברה ציבורית 95
מינוי וקשר עם רו"ח המבקר 96
סיכונים שהוערכו 102
ביקורת פנימית 108
חוק הביקורת הפנימית 109
מי רשאי לכהן כמבקר פנימי 109
הליך מינוי המבקר הפנימי 109
תפקידו של המבקר הפנימי 109
הגורם הממונה על המבקר הפנימי 109
תכנית העבודה של המבקר הפנימי 110
ייחוד הפעילות של המבקר הפנימי 110
גישה למסמכים ומידע 110
דוח המבקר כראיה משפטית 110
עבירה פלילית 110
הפסקת כהונת המבקר הפנימי 110
תקן ביקורת 88: מידת ההתחשבות בעבודת המבקר הפנימי 111
צדדים קשורים 112
בקרת איכות וסקירת עמיתים 119
מיסים 124
חוות דעת על דוח התאמה למס 126
הצהרת מנהלים 130
מכתב להנהלה 132
איך עושים ביקורת בחב' פרטיות מבחינת החשבונאות? 134
אירועים לאחר תאריך המאזן 135
סקירה אנליטית – תקן ביקורת 7 142
שימוש בעבודת מומחיה 146
נוהל פנייה לעורך דין 148
ביקורת אומדנים 150
ביקורת מכשירים פיננסיים ונגזרים וביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן 152
ביקורת חקירתית 160
ניתוח מוקדי סיכון 169
הסבר לטבלה 169
ביקורת מערכות מידע ממוחשבות 175
רקע 175
תקני ביקורת 175
הוראות ניהול ספרים של מ"ה 176
חוק הגנת הפרטיות 177
חוק המחשבים 177
פקודת הראיות 177
חוק החתימה האלקטרונית 178
מושגי יסוד 178
סוגי מחשבים 179
תכנון הביקורת 179
חברות המיישמות SOX וחברות שאינן מיישמות 179
מודל COSO 180
מיפוי באמצעות מודל הCOSO 181
חברות שלא נדרשות ליישם SOX 182
שיקולים להקדמה או לדחיית ביקורת 183
בקרות 186
התייחסות ספקנית לראיות ביקורת 186
סוגי הבקרות הפנימיות 186
בקרות כלליות 187
ממשל תאגידי ואבטחת מידע 187
הפרדת תפקידים וממשל תאגידי- מבנה ארגוני של יחידת המחשב 188
סיכוני סייבר 191
דרכי התגוננות עיקריים מפני מתקפת סייבר 192
הצפנה 192
נוהלי פיתוח ותחזוקה 193
גיבוי והתאוששות 196
היערכות לשעת חירום 197
היערכות לשעת חירום (DRP) 197
תככנית התאוששות מאסון- DRP/BCP 199
בקרות פנימיות ביישומים 199
בקרות קלט 199
בקרות עיבוד 200
בקרות פלט 200
נתיבי ביקורת 200
טכניקות ביקורת 200
טכניקות ידניות 201
טכניקות ביקורת באמצעות מחשב 206
שוק ההון 212
ביקורת בענפים מיוחדים 230
מלכ"ר- המשך 230
היבטים חשבונאיים 230
הקדש 231
אגודות שיתופיות 231
תשלובת 231
רשויות מקומיות 232
חברות ממשלתיות 235
ביקורת משרדי ממשלה 237

 

שיעור 1
דוח רו"ח המבקר
תקינה רלוונטית
בכל נושא כדאי לדעת מהם הפרסומים הרלוונטיים הקשורים לנושא. יש עדכונים כל הזמן, כמו למשל תקן 119.
נוסח אחיד:
 תקן ביקורת 119 בדבר תיקון תקני ביקורת 99 ו-108 בדבר הנוסח האחיד (בלתי מסויג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים ותיקונים עקיפים.
 הבהרות לתקן ביקורת 99 ו- 108.
שינוי מהנוסח האחיד:
 תקן ביקורת 72 העוסק בשינויים מהנוסח האחיד של דוח רו"ח המבקר. נתמקד בו הרבה.
הנוסח האחיד – מבנה דוח רואה החשבון המבקר
פסקה ראשונה- כותרת והפנייה
כותרת -דוח רואה החשבון המבקר
 בעבר (חשוב לדעת גם מה היה לפני, שואלים על זה) היו קוראים לזה דוח רואה חשבון והוסיפו את המילה "המבקר" (ה הידיעה- להבדיל ממבקר פנימי)
הפנייה- לבעלי המניות. לומר שמי שמינה אותנו יקבל את הדוח שלנו. בכל ענף מפנים למי שממנה אותנו וזה לאו דווקא בעלי המניות.
פסקת מבוא
דוגמא מהמצגת- "ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של תלפיות בע"מ )להלן – החברה ( לימים 31 בדצמבר 2015 ו 2014- ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר . 2015 דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו".
 הפסקה הזאת יחסית חדשה. המילה "ביקרנו" שונתה (בעבר-"בדקנו").

עבודות נוספות שעשויות לעניין אותך

אופטימיזציה של מלאי בחברות אופנה

ממ"ן 16, עבודה מסכמת

האוניברסיטה הפתוחה | עבודת גמר בקורס: | חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים - 10861 | בנושא: | אופטימיזציה …

לפרטים נוספים

מצגת הצעת מחקר: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

מצגת

מצגת בת 11 שקפים להצגת הצעת המחקר על ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים | שקף 1 …

לפרטים נוספים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית: ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים

הצעת מחקר לעבודה סמינריונית

תוכנית וראשי פרקים לעבודה סמינריונית |   | שם המגיש:................................... | ת.ז................................................ |   | תוכן עניינים …

לפרטים נוספים

קובץ נתונים: משרד רו"ח מבקר ומחירי מניות

קובץ נתונים

הקובץ כולל נתונים על משרד הרו"ח המבקר, ענף ומחיר המניה של 52 חברות במשך 3 שנים ובסך …

לפרטים נוספים

ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים ואמפיריים

עבודה סמינריונית אמפירית, עבודה סמינריונית כמותית

[שם המוסד האקדמי] | עבודה סמינריונית בנושא: | ריכוזיות בתחום הביקורת על דוחות הבנקים – היבטים תיאורטיים …

לפרטים נוספים

פרוייקט גמר חשבונאות: הערכת שווי לחברת גולף

פרויקט גמר

הערכת שווי חברה: חברת גולף | תקציר הפרוייקט | חברת גולף עוסקת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית …

לפרטים נוספים

צריכים עזרה בכתיבה אקדמית?